Expenditure or Payment to Supplier

Lisa Wilson made this Freedom of Information request to Carmarthenshire Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Carmarthenshire Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Carmarthenshire Council,

Request you to please provide me with a list of the latest monthly (if available ) or Quarterly Payment to suppliers or Council expenditure of Carmarthenshire Council. I need to download the data in a CSV file.

Yours faithfully,
Lisa Wilson

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich ebost. Mae hwn yn derbyn sylw a bydd ymateb pellach yn cael
ei ddarparu cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 - 20
diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad arnom ynghylch y wybodaeth yr
ydych yn gofyn amdano.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (ceisiadau am fynediad i ddata personol)
– un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Thank you for your email. This is receiving attention and a further
response will be provided as soon as possible.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

Freedom of Information Act 2000/Environmental Information Regulations 2004
- 20 working days, unless we need clarification regarding the information
you are seeking.

General Data Protection Regulation (requests for access to personal data)
– one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Information Governance Team
Carmarthenshire County Council

 

FOIA, Carmarthenshire Council

1 Attachment

Dear Ms. Wilson,

Thank you for your request for information, which was received on 10th July, 2019 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000 (FOI).

The specific information you requested is set out in your email, below.

In response, please find attached the relevant information held by the Council.

Yours sincerely

Julie John
Information Officer
Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr
Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

Allanol/External (01267) 224498
Mewnol/Internal: 4498

show quoted sections

Dear FOIA,

Thanks for your response, the information is exactly what I am looking for but its bit incomplete it will be great if you will be able to provide me the"Description of work or Department of work or tittle of work" for which spending has been done by th council . And the link which you had provided me as I said in CSV format, but after opening it, it is not downloading, will you please look for this.

Yours sincerely,
Lisa Wilson

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich ebost. Mae hwn yn derbyn sylw a bydd ymateb pellach yn cael
ei ddarparu cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 - 20
diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad arnom ynghylch y wybodaeth yr
ydych yn gofyn amdano.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (ceisiadau am fynediad i ddata personol)
– un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Thank you for your email. This is receiving attention and a further
response will be provided as soon as possible.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

Freedom of Information Act 2000/Environmental Information Regulations 2004
- 20 working days, unless we need clarification regarding the information
you are seeking.

General Data Protection Regulation (requests for access to personal data)
– one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Information Governance Team
Carmarthenshire County Council