Euryn Ogwen Williams - Employment with S4C

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Channel Four Wales should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Annwyl Sianel Pedwar Cymru

Gai wybod

1) Ers faint mae Euryn Ogwen Williams wedi ei cyflogi gan S4C?

2) Rhestr o'r teitl/swydd (mewn trefn blynyddol) mae Euryn Ogwen Williams wedi cael ers ymuno gyda S4C?

3) Cyflog blynyddol pob teitl/swydd mae o wedi cael?

4) Nodi pa teitl/swydd NAD oedd wedi hysbysebu yn allanol?

5)Cyfnodau mae wedi cael ei dalu cyflog/anfonebu amdan fel staff neu consultant ers Ionawr 2003?

Yn gywir

Prys ap Sion

Dear Channel Four Wales,

Please let me know

1)Since when has Euryn Ogwen Williams been employed by S4C?

2)What titles/positions (In date order) that Euryn Ogwen Williams has been employed as, while at S4C?

3)The annual salary of each title/position he has had?

4)A note of every title/position that has NOT been advertised externally?

5)Period that he has been paid/invoiced as a member of staff or as a consultant since January 2003?

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 09 Gorffennaf 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 05 Awst 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections