Empty commercial and/or mixed use properties

The request was refused by Cardiff Council.

Dear Cardiff Council,

Could you kindly provide a list of vacant commercial properties in the borough identifying which are owned by the council or other public body and which are privately owned.

For the properties owned by the council or another public body, could you kindly identify if these are owned or leased.

Could the list kindly include the following: (a) 1. addresses, 2. rateable values 3. date vacated; of empty Commercial properties that are within your area, which have been vacant for longer than 3 months; and

(b) the names and addresses of the owners of those properties referred to in (a)

If this could be supplied in a csv (spreadsheet) format this would certainly be appreciated.

Yours faithfully,

James Loy

Cardiff Council

Annwyl Mr Loy

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI11841

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear Mr Loy

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI11841

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[Cardiff Council request email]/[email address]

Cardiff Council

1 Attachment

Annwyl Mr Loy

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI11841.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol, Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Mr Loy

Please find attached a response to your request : FOI11841.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[Cardiff Council request email]/[email address]