This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Information Sharing - Safeguards and Confidentiality'.


HAWLIAU AC YMRWYMIADAU ALLWEDDOL DAN 
PARCHU HAWL YR UNIGOLYN I 
DDEDDF RHYDDID GWYBODAETH 2000 
GYFRINACHEDD 
Mae gan y Ceisydd 
Nid  yw'r  Ddeddf  Rhyddid  Gwybodaeth  yn 

yr   hawl   i   wneud   cais   ysgrifenedig   am   gael newid hawl unigolion, boed yn gleifion neu'n 
gwybodaeth (trwy lythyr neu e-bost), gan roi enw aelodau    staff,    i    ddisgwyl    y    bydd    y 
DEDDF RHYDDID GWYBODAETH (FOIA) 2000 
a chyfeiriad fel y gall y Bwrdd Iechyd ateb
wybodaeth  bersonol  y  mae'r  Bwrdd  Iechyd 

yr  hawl  i  gael  ei  hysbysu  mewn  ysgrifen  a  yw'r yn  ei  chadw  amdanynt  yn  cael  ei  diogelu. 
Y DDEDDF 
wybodaeth a geisir ar gael.
Mae  cynnal  yr  hawl  gyfreithiol  i  sicrhau 
Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl 
cyfrinachedd  pob  gwybodaeth  bersonol  yn 
mynediad  cyhoeddus  i  rychwant  o  gofnodion  a 
dal  i  fod  yn  ymrwymiad  pwysig  i'r  Bwrdd 
gwybodaeth a ddelir gan wahanol gyrff cyhoeddus.  Y Bwrdd Iechyd 
Iechyd. 
Daeth  i  rym ar 1af  Ionawr  2005 ac mae'n  • mae dyletswydd ar y Bwrdd Iechyd i roi cyngor a
gymwysadwy  yng  nghyswllt  unrhyw wybodaeth 
chymorth rhesymol i unrhywun sy'n gwneud cais
heblaw am eithriadau penodol. 
EIN HYMRWYMIAD I CHI 

rhaid  iddo  geisio  ymateb  o  fewn  20  niwrnod • Bod  mor  agored  ag  y  gallwn  ni  mewn
gwaith  a  hysbysu'r  Ceisydd  os  na  ellir  gwneud
Y CYNLLUN CYHOEDDI 
perthynas â'r gwaith a wnawn ni
hyn
Dechreuwyd gweithredu'r Ddeddf ym mis Hydref 

Gwneud   ein   gorau   i   roi   ichi   unrhyw

nid  oes  rhaid  iddo  ryddhau  gwybodaeth  os  oes
2003 pan ddaeth yn ofynnol ar bob corff 
wybodaeth yr ydych chi'n ei cheisio
darpariaeth  dan  y  Ddeddf  sy'n  cyfiawnhau
cyhoeddus i ddarparu ‘Cynllun Cyhoeddi'. Mae 

Cadw at y graddfeydd amser gofynnol
eithriad diamod
Cynllun Cyhoeddi Bwrdd Iechyd Bae Abertawe yn 

Atgyfeirio   unrhyw   gwynion   ynghylch

rhaid iddo ystyried rhyddhau gwybodaeth er lles y
cynnwys gwybodaeth cyffredinol am y Bwrdd 
rhyddhau  gwybodaeth  at  Adolygiad
cyhoedd os yw hyn yn gymwys
Iechyd ac yn egluro pa wybodaeth sydd ar gael yn 
Mewnol  gan  rywun  na  chwaraeodd  ran

dylai ddarparu'r wybodaeth a geisir, a hynny yn y
rhwydd i'r cyhoedd. 
yn y penderfyniad gwreiddiol.
fformat a geisir lle bo'n ymarferol

nid  oes  rhwymedigaeth  arno  i  gydymffurfio  â
Gellir gweld Cynllun Cyhoeddi Bwrdd Iechyd 
Os  ydych  chi  o  hyd  yn  anfodlon,  fe  gewch 
chais  penodol  os  yw'r  costau'n  uwch  na'r  swm
Prifysgol Bae Abertawe ar y wefan: 
chi  gyfeirio  unrhyw  bryderon  sydd  gennych 
aruchaf a ganiateir o ran ffioedd ar gyfer hyn
chi at y Comisiynydd Gwybodaeth yn: 

os  yw'n  gwrthod  cais,  rhaid  iddo  ddweud  pam
https://bipba.gig.cymru
wrth y Ceisydd a datgan ar ba eithriad y seiliwyd
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – 
y penderfyniad
Mae  copi  papur  ar  gael  gan y  Cydlynydd Rhyddid 
Cymru 

rhaid   iddo    gynnal   Cynllun   Cyhoeddi   wedi'i
Gwybodaeth,  ym  Mhrif  Swyddfeydd  Bwrdd  Iechyd 
Ail Lawr, Tŷ 
ddiweddaru  a  chyhoeddi  gwybodaeth  yn  unol  â'r
Prifysgol  Bae Abertawe, Un  Porthfa  Talbot, 
Churchill, Ffordd 
Cynllun hwn.
Baglan, Port Talbot SA12 7BR. Ffôn: 01639 
Churchill, Caerdydd, 
683348, 
CF10 2HH 
e-bost: xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
Ffôn: 0330 414 6421 
e-bost: xxxxx@xxx.xxx.xxx.xx


KEY RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER THE 
RESPECTING AN INDIVIDUAL’S RIGHT 
FOI ACT 2000 
TO CONFIDENTIALITY 
The Applicant 
The  Freedom  of  Information  Act  does  not 

has  the  right  to  make  a  written  request  for change  the  rights  of  individuals,  whether 
information (by letter or email) providing a name they  are  patients  or  members  of  staff,  to 
THE FREEDOM OF INFORMATION ACT (FOIA) 
and address so that the Health Board can reply
expect  that  the  personal  information  that 
2000 

has  the  right  to  be  informed  in  writing  if  the the  Health  Board  holds  about  them  is 
information being sought is available
protected.      Maintaining  the  legal  right  of 
THE ACT 
confidentiality  of  all  personal  information 
The Freedom of Information Act 2000 gives public 
continues  to  be  an  important  commitment 
right  of  access  to  a  variety  of  records  and  The Health Board 
for the Health Board. 
information held by public bodies.  This comes into  • has  a  duty  to  provide  reasonable  advice  and
force  on  1st January 2005 and  can relate  to  any 
assistance to anyone making a request
information subject to certain exemptions. 

must aim to respond within 20 working days and
OUR COMMITMENT TO YOU 
keep the applicant informed if this cannot be met

To be as open as we can be in relation to
THE PUBLICATION SCHEME 

does not have to release information if there is a
the work we do
Implementation of the Act began in October 2003 
provision  in  the  Act  conferring  an  absolute •
To  do  our  best  to  provide you  with  any
when all public bodies were required to make their 
exemption
information you are seeking
‘Publications Schemes’ available. Swansea Bay’s

must  consider  releasing  information  in  the  public •
To work within the required timescales
Publication Scheme contains general information 
interest if applicable

To  refer  any  complaints about  release  of
about the organisation and specifies the information  • where  practicable, should  supply  the  information
information  for  Internal  Review  by
that is readily available to the public. 
requested, in the format requested
someone   who   is   independent   of   the

is  not  obliged  to  comply  with  a  request  if  the
original decision.
The Swansea Bay University Health Board
costs involved exceed the upper fees limit
Publication Scheme is available on the website at: 

if refusing a request, must tell the applicant why If you remain dissatisfied, you can refer any 
and state which exemption is being relied on
concerns  you  may  have  to  the  Information 
http://www.sbuhb.nhs.wales 

must  maintain  an  up-to-date  Publication  Scheme Commissioner at : 
and  publish  information  in  accordance  with  this
A  paper  copy  is  available from  the  Freedom  of 
Scheme
Information Commissioner’s Office – Wales 
Information  Officer  at  SBU  Health  Board,
2nd Floor,  
Headquarters,  One  Talbot  Gateway,  Baglan,  Port 
Churchill House, 
Talbot,  SA12  7BR.  Tel  01639  683348,  email 
Churchill Way, 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx 
Cardiff,  
CF10 2HH 
Telephone: 0330 414 6421 
e-mail: xxxxx@xxx.xxx.xxx.xx