Delyth Wynne Griffiths - employment with S4C

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Channel Four Wales should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

nnwyl Sianel Pedwar Cymru

Gai wybod

1) Ers faint mae Delyth Wynne Griffiths wedi ei cyflogi gan S4C

2) Rhestr o'r teitl/swydd (mewn trefn blynyddol) mae Delyth Wynne Griffiths wedi cael ers ymuno gyda S4C

3) Cyflog blynyddol pob teitl/swydd mae hi wedi cael

4) Nodi pa teitl/swydd NAD oedd wedi hysbysebu yn allanol

Yn gywir

Prys ap Sion

Dear Channel Four Wales,

Please let me know

1)Since when has Delyth Wynne Griffiths been employed by S4C

2)What titles/positions (In date order) that Delyth Wynne Griffiths has been employed as, while at S4C.

3)The annual salary of each title/position she has had

4)A note of every title/position that has NOT been advertised externally

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 09 Gorffennaf 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 05 Awst 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections