Delyth Wynne Griffiths - dates as Common Purpose member

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Channel Four Wales should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Annwyl Sianel Pedwar Cymru

Gai wybod

1) Ers faint mae S4C wedi bod yn ymwybodol fod Delyth Wynne Griffiths yn aelod o "Advisory Group" Caerdydd - Common Purpose?

2)Faint o aelodau S4C sydd wedi datgelu eu bod yn aelod o'r Common Purpose ers 2005.

3)Faint o aelodau S4C sydd wedi datgelu eu bod yn aelod o'r Masons ers 2005.

Yn gywir

Prys ap Sion

Dear Channel Four Wales,

1)Please let me know since when has S4C been aware that Delyth Wynne Griffiths has been a member Common Purpose's Cardiff Advisory Group

2)Since 2005 how many of S4C's staff have declared that they are members of Common Purpose.

3)Since 2005 how many members of S4C staff have declared that they are members of the Masons.

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 09 Gorffennaf 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 05 Awst 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections