Dealings with Mermaids Charity

The request was successful.

Dear Blackwood Comprehensive School, Gwent,

Please supply information in relation to materials supplied to parents, students, school pupils,
Teachers and governing body including individual governors that signpost to the charity Mermaids.
Please advise how many children have been referred to this charity.
Please advise if any financial support donation or purchases of materials have been made to the charity Mermaids.
Please confirm if your Safeguarding officers are aware of recent reports that’s this charity is under investigation by the Charities Commission.
Please confirm if your Safeguarding officers are aware of recent media reports that a trustee of this Charity Mermaids has recently resigned due to links with MAP / Pedophile support groups.

Yours faithfully,

D Hughes

N Bracegirdle (Blackwood Comprehensive School),

Please find the answers next to the questions, below

Β 

Β 

Please supply information in relation to materials supplied to parents,
students, school pupils,

Teachers and governing body including individual governorsΒ  that signpost
to the charity Mermaids. No materials have been distributed

Please advise how many children have been referred to this charity. None

Please advise if any financial support donation or purchases of materials
have been made to the charity Mermaids. None

Please confirm if your Safeguarding officers are aware of recent reports
that’s this charity is under investigation by the Charities Commission.
Yes, they are aware

Please confirm if your Safeguarding officers are aware of recent media
reports that a trustee of this Charity Mermaids has recently resigned due
to links with MAP / Pedophile support groups. No, they were not aware of
this

Β 

Kind Regards

Β 

Nathan Bracegirdle

Rheolwr Busnes Yr YsgolΒ  l School Business Manager

Ysgol Gyfun Y Coed Duon l Blackwood Comprehensive School

Β 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sy'n atodol yn gyfrinachol a dim ond
ar gyfer defnydd yr unigolyn neu'r sefydliad y cyfeiriwyd atynt. Os ydych
wedi derbyn yr e-bost hwn ar gam rhowch wybod i reolwr eich system. Nodwch
fod unrhyw sylwadau neu farn o fewn testun yr e-bost yw sylwadau a barn yr
awdur yn unig ac nid yn angenrheidiol yn cynrychioli barn Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili. I orffen, dylai'r person sy'n derbyn yr
e-bost sicrhau nad oes firws ynghlwm nac mewn unrhyw ddogfen atodol i'r
e-bost. Nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod
achoswyd gan unrhyw firws sy'n cael ei drosglwyddo gan yr e-bost hwn.

Β 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog (yn
unol Γ’'ch dewis), ac mewn ieithoedd a fformatau eraill. Cewch ymateb yn
unol Γ’'ch dewis iaith os nodwch hynny i ni, ac ni fydd cyfathrebu Γ’ ni yn
Gymraeg yn arwain at oedi.

Β 
This email and any files transmitted with it are confidential and intended
solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
If you have received this email in error please notify the system manager.
Please note that any views or opinions presented in this email are solely
those of the author and do not necessarily represent those of Caerphilly
County Borough Council. Finally, the recipient should check this email and
any attachments for the presence of viruses. The Council accepts no
liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

Β 

We welcome correspondence in English, Welsh or bilingually (according to
your choice) or in other languages and formats. We will respond in your
declared chosen language, and corresponding with us in Welsh will not lead
to any delay.

Β 

Β 

Ar gyfer yr unigolyn y cyfeirir yr e-bost hwn ato yn unig y mae'r neges
a'r atodiadau sydd ynghlwm.
Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy gamsyniad, rhowch wybod i'r
anfonwr a'i dileu'n barhaol o'ch system. Os oes cynnwys yn y neges e-bost
hon sy'n bersonol neu os oes ynddi gynnwys nad yw'n gysylltiedig Γ’ gwaith
Llywodraeth Cymru, ysgolion, y consortia addysg rhanbarthol neu unrhyw
awdurdod lleol yng Nghymru, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am gynnwys o'r
fath nac atebolrwydd drosto. Gallai data mewn negeseuon e-bost sy'n cael
eu hanfon dros y rhyngrwyd gael eu llygru, neu gallai negeseuon gael eu
darllen cyn iddynt gyrraedd pen eu taith neu gael eu diwygio heb awdurdod;
nid oes gennym unrhyw reolaeth dros hyn.
Nid ydym yn atebol am unrhyw feirysau cyfrifiadurol a allai fod yn y neges
hon nac am unrhyw golledion yn sgil feirysau. I gael gwybodaeth am y sail
a ddefnyddir ar gyfer casglu gwybodaeth bersonol drwy
http://hwb.llyw.cymru, ewch i http://hwb.gov.wales/Privacy, ac i weld
telerau defnydd y wefan, ewch i http://hwb.gov.wales/TermsAndConditions

This e-mail and any attachments are intended solely for the addressee.
If you have received this e-mail in error, please notify the sender and
permanently delete it from your system. Where the content of this e-mail
is personal or otherwise unconnected with the business of the Welsh
Government, the schools, regional education consortia or any local
authorities in Wales, we do not accept any responsibility or liability for
such content. Internet e-mail may be susceptible to data corruption,
interception and unauthorised amendment over which we have no control.
We do not accept liability for the presence of any computer viruses in
this e-mail or any losses caused as a result of viruses. For information
about the basis on which we collect personal data through
http://hwb.gov.wales, see http://hwb.gov.wales/Privacy, and for website
terms of use see http://hwb.gov.wales/TermsAndConditions