Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020

The request was successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Gaf i gopi os gwelwch yn dda o bob Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020 - neu ddolen at bob un - sydd wedi ei gymeradwyo hyd yn hyn.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

Annwyl Mr Jones
 
Mae’r 15 CSGA isod eisoes wedi eu cymeradwyo:
 

* Sir Fôn
* Blaenau Gwent
* Bro Morgannwg
* Caerffili
* Caerfyrddin
* Ceredigion
* Conwy
* Dinbych
* Fflint
* Gwynedd
* Penfro
* Powys
* Rhondda Cynon Taf
* Wrecsam
* Caerdydd

 
Cafodd pob un o’r siroedd uchod lythyr yn cadarnhau bod eu cynllun wedi ei
gymeradwyo a oedd yn cynnwys y cymal a ganlyn:
 
“Cyhoeddi a Gweithredu’r Cynllun
Dylai’r awdurdod yn awr gyhoeddi a gweithredu’r Cynllun yn unol â gofynion
Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am
Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013. Yn y cyd-destun hwn, golyga cyhoeddi:
 

* ei roi ar wefan yr awdurdod lleol, a
* sicrhau bod copïau o’r cynllun ar gael i’r cyhoedd edrych arnynt yn –

* swyddfeydd yr awdurdod lleol, a
* unrhyw le arall y mae’n ei ystyried yn briodol.”

 
Yn dilyn hyn, dylai copi o bob un Cynllun sydd wedi ei gymeradwyo fod ar
gael ar wefan yr awdurdodau lleol perthnasol.
 
Gobeithio bod yr uchod yn ateb eich ymholiad.
 
Yn gywir
 
Nerys Howells
 
 
Dr Nerys Howells
Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus/Education and Public Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Tŷ Ladywell / Ladywell House, Y Drenewydd / Newtown, Powys, SY16 1JB
03000250255
[email address]
Croesewir ymatebion yn y Gymraeg neu yn Saesneg
Replies welcomed in Welsh or English
 
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae
Llywodraeth Cymru yn diogelu eich data o ddifrif. Os cysylltwch â
Llywodraeth Cymru Mae ein hysbysiad [1]preifatrwydd esbonio sut rydym yn
defnyddio eich gwybodaeth a ffyrdd yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth
a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain
at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all
known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data
seriously. If you contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice
explains how we use your information and the ways in which we protect your
privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence
received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh
will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. https://gov.wales/about/welsh-government...
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Goyfnnaf am adolygiad mewnol o'r ffordd y cafodd fy nghais Rhyddid Gwybodaeth am 'Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-2020' ei drin.

Yn groes i'r honiad, nid yw'r wybodaeth ar gael i'r cyhoedd yn hwylus ar wefannau awdurdodau lleol. Darllenwch fy mlogiad am fanylion: https://statiaith.com/blog/barn/ceisio-c... Ac ymateb gan Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru: https://twitter.com/AthrawonCymru/status...

A wnewch chi ail-ystyried fy nghais os gwelwch yn dda a sicrhau y cyhoeddir pob cynllun a gymeradwyir ar wefan Llywodraeth Cymru nawr ac yn y dyfodol?

Mae hanes llawn fy nghais a'r ohebiaeth ar gael ar y rhyngwyd yma: https://www.whatdotheyknow.com/request/c...

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

2 Attachments

Annwyl Mr Jones,
 
I’ch sylw, os gwelwch yn dda
 
 
Diolch yn fawr
 
Siwan Jones (ar rhan Bethan Webb)
 
Siwan Jones
Uwch Swyddog Cynllunio Addysg Gymraeg/ Welsh Education Planning Senior
Officer
Uned y Gymraeg / Welsh Language Unit
Is-adran y Gymraeg / Welsh Language Division
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
 
Ffôn/Tel: 03000 255834
 
 
[1]siwan.jones43@llyw.cymru / [2]siwan.jones43@gov.wales
 
Patrwm Gwaith: Dydd Llun - Iau / Work Pattern: Monday - Thursday
Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in
English or Welsh
 
 
Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in
English or Welsh
 
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae
Llywodraeth Cymru yn diogelu eich data o ddifrif. Os cysylltwch â
Llywodraeth Cymru Mae ein hysbysiad [3]preifatrwydd esbonio sut rydym yn
defnyddio eich gwybodaeth a ffyrdd yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth
a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain
at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all
known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data
seriously. If you contact the Welsh Government then our [4]Privacy Notice
explains how we use your information and the ways in which we protect your
privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence
received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh
will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:siwan.jones43@llyw.cymru
2. mailto:siwan.jones43@gov.wales
3. https://gov.wales/about/welsh-government...
4. https://gov.wales/about/welsh-government...

Welsh Government

15 Attachments

Annwyl Mr Jones
 
Atodaf lythyr yn ymateb i’ch cais am wybodaeth gan gynnwys copi o’r 15
CSGA sydd wedi eu cymeradwyo.
 
Yn gywir
 
Nerys Howells
 
 
                         
 
 
 
 
Dr Nerys Howells
Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus/Education and Public Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Tŷ Ladywell / Ladywell House, Y Drenewydd / Newtown, Powys, SY16 1JB
03000250255
[email address]
Croesewir ymatebion yn y Gymraeg neu yn Saesneg
Replies welcomed in Welsh or English
 
 
 
 
 
 
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae
Llywodraeth Cymru yn diogelu eich data o ddifrif. Os cysylltwch â
Llywodraeth Cymru Mae ein hysbysiad [1]preifatrwydd esbonio sut rydym yn
defnyddio eich gwybodaeth a ffyrdd yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth
a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain
at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all
known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data
seriously. If you contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice
explains how we use your information and the ways in which we protect your
privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence
received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh
will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. https://gov.wales/about/welsh-government...
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Annwyl Dr Howells,

Diolch am y 15eg cynllun ond nid oedd copi o'r llythyr y sonioch amdano.

Yr eiddoch,

Hywel M. Jones

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl Mr Jones

Atodaf y llythyr at eich sylw. Tybed oes modd i chi gadarnhau eich bod wedi derbyn hwn os gwelwch yn dda?

Diolch yn fawr

Dear Mr Jones

I attach the letter for your attention. Could you please confirm that you have received the letter?

Many thanks

Nerys

show quoted sections

Annwyl Dr Howells,

Diolch am y llythyr.

Yr eiddoch,

Hywel M. Jones