Dear North Wales Police and Crime Commissioner

To simplify can I have
(a)Arrests made from disorderly behaviour due to the drug known as ‘Spice’ 2012 to 2018
(b)Amount of attacks that have been a result of the drug known as ‘Spice’ from 2012 to 2018
(c ) Arrests made from the possession of ‘Spice’ from 2012 to 2018

Yours faithfully,

Ellen Flannery

Jones, Meinir (OPCC), North Wales Police and Crime Commissioner

1 Attachment

Dear Ms Flannery

Please find our response attached.

Thank you.

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd / Office of the Police and Crime Commissioner
Pencadlys / Headquarters
Glan y Don
Bae Colwyn / Colwyn Bay LL29 8AW
Ffôn/Tel:       01492 805486
E-Bost/E-Mail: [North Wales PCC request email]
We/Web: www.northwales-pcc.gov.uk

Lleihau niwed a diogelu pobol fregus / Reducing harm and protecting the vulnerable

O 25 Mai 2018 ymlaen mae’r rheoliadau sy’n berthnasol i brosesu gwybodaeth bersonol wedi newid. Gelwir y rhain yn Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC). Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar sut ydym yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol ac “Eich Hawliau” o dan RhDDC.  

As from 25 May 2018 the regulations relating to processing personal information has changed. These are called General Data Protection Regulations (GDPR). Please read our Privacy Policy
which contains information on how we process your personal information and “Your Rights” under GDPR.

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, a byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg pe dymunir. Ni fydd gohebu yn Gymraeg gyda’r swyddfa yma yn arwain at oedi.

We welcome receiving correspondence in Welsh, and will respond to correspondence in Welsh if desired. Corresponding in Welsh with this office will not lead to delay.

show quoted sections