We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Minister Francis please sign in and let everyone know.

Covid19 tests.

Minister Francis made this Freedom of Information request to Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

We're waiting for Minister Francis to read recent responses and update the status.

Dear Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner,

I a minister of God and according to your ordinance the freedom of information act 2000 require full disclosure and honest transparent answers to the following questions...

Have all police constables of all ranks and all civilian staff in the entirety of the work force of Dyfed Powys police been tested for either coronavirus or covid19 this year? If not, why not?

In reverence and love for all of the heavenly fathers creation.

minister francis.

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed
Powys. Rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich neges e-bost.

Os oedd eich neges yn sylw cyffredinol, yn ymwneud â chwyn, neu'n neges
ganmoliaeth, byddwn yn ymateb o fewn tair wythnos.

Os oedd eich neges yn achwyn am heddweision neu staff Heddlu Dyfed Powys,
gan gynnwys cwyn am blismona gweithredol, byddwn yn anfon eich neges
ymlaen at sylw'r Heddlu. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi sut
gaiff ei thrin, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod lle bo'n addas. Mae gan
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu rôl o ran monitro sut mae'r heddlu'n
trin cwynion yn erbyn heddweision a staff Heddlu Dyfed Powys, ac yn ymateb
iddynt, ond nid yw'n ymwneud ag ymchwilio i'r fath gwynion.

Am ragor o wybodaeth am sut yr ymdrinnir â chwynion, cliciwch [1]yma i
ymweld â'n gwefan.

Diolch eto am eich neges ac am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu.

 

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Rhif ffôn: 01267 226440
[2]wefan | [3]twitter | [4]facebook

 

Thank you for contacting the Office of the Police and Crime Commissioner
for Dyfed-Powys. We acknowledge receipt of your e-mail.

If your contact is a general comment, complaint related or of a
complimentary nature, we will respond within three weeks.

If your contact is a complaint about Dyfed-Powys Police's officers or
staff, including complaints about operational policing, we will forward
your email to the Force for their action. We will write to advise you of
how it will be dealt with and include a reference number where
appropriate. The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys has a role
in monitoring how the police handle and respond to complaints against
Dyfed-Powys Police officers and staff, but is not involved in the
investigation of such complaints.

For further information on how complaints are handled, click [5]here to
visit our website.

Thank you again for your email and for taking the time to contact the
Office of the Police and Crime Commissioner.

 

Office of the Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Phone: 01267 226440
[6]website | [7]twitter | [8]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/beth...
2. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...
5. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/what...
6. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/
7. https://twitter.com/DPOPCC
8. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...

Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu (SCHTh)
Dyfed-Powys. Darllenwch y wybodaeth ganlynol yn ofalus i ddeall sut byddwn
yn bwrw ymlaen â’ch gohebiaeth.

Noder: Ni ddylid defnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn i adrodd am
droseddau/digwyddiadau. Ffoniwch 101, neu 999 mewn achos brys.

Oriau agor SCHTh

Dydd Llun - Dydd Iau 09:00 - 17.00 a Dydd Gwener 09:00 - 16:30

Ymholiadau Cyffredinol

Ar gyfer pob ymholiad cyffredinol a/neu os oes gennych fater yr hoffech ei
godi gyda’r Comisiynydd – bydd SCHTh mewn cysylltiad â chi o fewn 7
diwrnod gwaith. Yn ogystal, mae gwybodaeth a allai’ch helpu â’ch
ymholiad yn cael ei chyhoeddi’n gyson ar wefan SCHTh:
[1]http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/.

Cwynion

Staff/Swyddogion Heddlu o dan y rheng Prif Gwnstabl, neu Wasanaethau
Plismona

Ystyrir cwynion mewn perthynas â Staff/Swyddogion Heddlu o dan y rheng
Prif Gwnstabl gan Heddlu Dyfed-Powys.

Y Prif Gwnstabl

Un o brif gyfrifoldebau strategol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw
ymdrin â chwynion ffurfiol a dderbynnir yn erbyn y Prif Gwnstabl
(blaenorol neu gyfredol). Rhaid i’r Comisiynydd benderfynu i gychwyn a
ddylid cofnodi’r gŵyn (yn unol â gofynion deddfwriaethol) ac os felly,
sut i ymdrin â hi.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl, gallwch gyflwyno
eich cwyn drwy anfon e-bost at: [Dyfed-Powys PCC request email] neu drwy
ysgrifennu at: SCHTh, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Yn unol â’r darpariaethau a geir yn Rheoliadau Cyrff Plismona Lleol
Etholedig (Cwynion a Chamymddwyn) 2012, mae’r Panel Heddlu a
Throseddu’n ymdrin ag unrhyw gwynion ynghylch Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu,
cysylltwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys.
[2]www.panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/

Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Dylid gwneud cwynion ynghylch aelodau staff yn Swyddfa Comisiynydd yr
Heddlu a Throseddu yn uniongyrchol i Bennaeth Staff SCHTh.

Ymdrinnir â’r rhain yn unol â’n polisi. Gallwch gyflwyno eich cwyn
drwy e-bost at: carys.morgans.[Dyfed-Powys PCC request email] neu drwy
ysgrifennu at: SCHTh, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF.
Fel arall, gallwch ffonio’r swyddfa ar 01267 226440.

 

 

Ystadau/CBRE

Desg Gymorth:

[email address]

Ar gyfer e-bost mynediad at fast

[email address]

 

Comisiynu

Er hwylustod, yr e-bost yw:
[email address]

Ceisiadau am Wybodaeth

Nodwch os yw eich cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth y bydd yn derbyn
cydnabyddiaeth mor fuan â phosibl.

Byddwn bob amser yn anelu at ymateb i chi yn llawn neu roi’r wybodaeth
ddiweddaraf i chi ynghylch cynnydd gyda’ch cais o fewn 20 diwrnod
gwaith.

Os yw eich cais ynghylch gwybodaeth yn ymwneud â chi, bydd hwn hefyd yn
cael ei gydnabod mor fuan â phosibl ac yn derbyn ymateb o fewn un mis.

Ceir gwybodaeth lawn ynghylch gwybodaeth rydym ni’n ei dal gan gynnwys
ein polisi preifatrwydd ar ein gwefan:

[3]www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/cysylltwch-a-ni/mynediad-i-wybodaeth-rydyn-ni-n-dal/

[]^

Thank you for contacting the Office of the Police and Crime Commissioner
(OPCC) for Dyfed Powys, please read through the following information
carefully to understand how we will progress your correspondence.

 

Please Note: This email address should not be used to report
crimes/incidents, dial 101 or 999 in an emergency.

 

OPCC Office Opening Hours

 

Monday – Thursday 09:00 – 17.00 and Friday 09:00 – 16:30

 

General Enquiries

 

For all general enquiries and/or if you have an issue that you wish to
raise with the Commissioner – the OPCC will be in communication with you
within 7 working days. In addition, information is regularly published on
the OPCC website: [4]http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/, which may be
helpful to you in assisting with your enquiry .

 

Complaints

 

Police Staff/Officers below the rank of Chief Constable, or Policing
Services

 

Complaints in relation to Police Officers/Staff below the rank of Chief
Constable are considered by [5]Dyfed Powys Police.

 

The Chief Constable

 

One of the key statutory responsibilities of the Police and Crime
Commissioner is to deal with formal complaints received against the Chief
Constable (former or current).  The Commissioner must decide initially
whether to record the complaint (in line with legislative requirements)
and if so, how to address it.

If you wish to complain against the Chief Constable you can submit your
complaint via email to: [Dyfed-Powys PCC request email] or in writing to:
OPCC, PO Box 99, Llangunnor, Carmarthen, SA31 2PF

The Police and Crime Commissioner

In accordance with the provisions that are contained in the Elected Local
Policing Bodies (Complaints and Misconduct) Regulations 2012, the Police &
Crime Panel deals with any complaints about the Police and Crime
Commissioner.

If you wish to complain about the Police and Crime Commissioner, please
contact the Dyfed Powys Police and Crime Panel:
[6]http://www.dppoliceandcrimepanel.wales/h...

The Police and Crime Commissioner’s Team

Complaints about members of staff in the Office of the Police and Crime
Commissioner should be directed to the Chief of Staff at the OPCC. 

These will be dealt with in accordance with our policy. You can submit
your complaint via email to: carys.morgans.[Dyfed-Powys PCC request email]
or in writing to: OPCC, PO Box 99, Llangunnor, Carmarthen SA31 2PF. 
Alternatively you can ring the office on 01267 226440.

Estates/CBRE

 

Helpdesk:                           [email address]

For mast access email:  [email address]

 

Commissioning

 

Email:                                   
[email address]

 

Requests for Information – Freedom of Information/Environmental
Regulations/Subject Access Requests

 

Please note that if your query is under the Freedom of Information Act it
will receive an acknowledgement as quickly as possible.

We will always aim to respond to you fully or update you on progress,
within 20 working days.

If your request is for information about you this also will be
acknowledged as quickly as possible and responded to within one month.

Full information on access to information we hold including our privacy
policy can be found on our website:
[7]http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/cont....

[]^

[]^

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
2. http://www.panelheddluathroseddudp.cymru...
3. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/cysy...
4. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/
5. Complaints and Appeals
https://www.dyfed-powys.police.uk/en/con...
6. http://www.dppoliceandcrimepanel.wales/h...
7. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/cont...

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

SWYDDOGOL OFFICIAL
Dear Minister Francis

I write in response to your email dated 7 October 2020 and would advise that the information you request is not held by the Police and Crime Commissioners Office. It may or may not be held by Dyfed Powys Police and for your convenience, I have attached the link below to the relevant page on their website, to assist you in contacting them.

https://www.dyfed-powys.police.uk/en/acc...

Kind Regards

Joanne Harries
Swyddog Cefnogi Cydymffurfio a Pherfformiad / Compliance and Performance Support Officer
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu | Office of the Police and Crime Commissioner
Rhif ffon | Telephone number: 01267 226440 
E bost / E mail:Joanne.harries@[Dyfed-Powys PCC request email] 

Rwy’n gweithio o adref ar hyn o bryd, ac nid wyf ar gael ar fy rhif estyniad arferol. Medrwch gysylltu â mi drwy Skype neu e-bost. Byddaf yn ymateb cyn gynted â phosib.
Please note I am currently working from home and am not available on my usual extension number. You can get in touch using Skype or by e-mail and I’ll get back to you as soon as possible.

wefan | website | twitter | facebook

SWYDDOGOL OFFICIAL

show quoted sections

Dear Harries Joanne OPCC,

So what your saying is that the crime commissioner doesn't know if all ranks of police and civilian staff have been tested for covid19 or coronavirus to date? Really!!! Isn't that somewhat irresponsible and a deroliction?

In reverence and love for all of the heavenly fathers creation,

minister francis.

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Out of office:

 

Diolch am eich neges.  Rwyf allan o'r swyddfa tan 19/10/20. Os ydych am
ymateb cyn hynny, cyfeiriwch eich ebost at
[1][Dyfed-Powys PCC request email]

 

Thank you for your message. I am away from the office until 19/10/20. If
you wish for your email to receive attention before then please forward it
to [2][Dyfed-Powys PCC request email]

 

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

References

Visible links
1. mailto:[Dyfed-Powys PCC request email]
2. mailto:[Dyfed-Powys PCC request email]

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

SWYDDOGOL OFFICIAL
Hiya

Just wondering your thought on this please and if a reply is necessary?

Jo

Joanne Harries
Swyddog Cefnogi Cydymffurfio a Pherfformiad / Compliance and Performance Support Officer
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu | Office of the Police and Crime Commissioner
Rhif ffon | Telephone number: 01267 226440 
E bost / E mail:Joanne.harries@[Dyfed-Powys PCC request email] 

Rwy’n gweithio o adref ar hyn o bryd, ac nid wyf ar gael ar fy rhif estyniad arferol. Medrwch gysylltu â mi drwy Skype neu e-bost. Byddaf yn ymateb cyn gynted â phosib.
Please note I am currently working from home and am not available on my usual extension number. You can get in touch using Skype or by e-mail and I’ll get back to you as soon as possible.

wefan | website | twitter | facebook

SWYDDOGOL OFFICIAL

show quoted sections

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Harries Joanne OPCC would like to recall the message, "[SWYDDOGOL OFFICIAL] Internal review of Freedom of Information request - Covid19 tests.".
Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef
o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost ar
gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost hwn trwy
gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os
gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid chi yw'r cyflogwr
na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig, fe'ch
hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, dosbarthu na
chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif. Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a
drosglwyddir gydag ef am firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd
archwilio'r e-bost a'r ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu
Dyfed Powys yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

This e-mail and any files transmitted with it are not
necessarily the view of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person
or entity named above. If you have received this e-mail in error please notify
the originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it to the
intended recipient, you are hereby notified that any use, review, dissemination,
distribution or copying of the e-mail is strictly prohibited. This e-mail and
any files transmitted within it have been checked for all known viruses. The
recipient should still check the e-mail and any attachments for the presence of
viruses, as Dyfed-Powys Police accepts no liability for any damage caused by any
virus transmitted by this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i
ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i
fynd i’r afael ag ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn
falch o wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*.
Os ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod arnoch
angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most vulnerable.
We work closely with others to tackle behaviour which undermines strong,
cohesive communities and, are proud to serve the safest towns and villages across
England and Wales*. If you are within Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire
or Powys and need our help, we want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Harries Joanne OPCC would like to recall the message, "[SWYDDOGOL OFFICIAL] Internal review of Freedom of Information request - Covid19 tests.".
Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef
o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost ar
gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost hwn trwy
gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich system os
gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid chi yw'r cyflogwr
na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig, fe'ch
hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, dosbarthu na
chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif. Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a
drosglwyddir gydag ef am firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd
archwilio'r e-bost a'r ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu
Dyfed Powys yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

This e-mail and any files transmitted with it are not
necessarily the view of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person
or entity named above. If you have received this e-mail in error please notify
the originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it to the
intended recipient, you are hereby notified that any use, review, dissemination,
distribution or copying of the e-mail is strictly prohibited. This e-mail and
any files transmitted within it have been checked for all known viruses. The
recipient should still check the e-mail and any attachments for the presence of
viruses, as Dyfed-Powys Police accepts no liability for any damage caused by any
virus transmitted by this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i
ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i
fynd i’r afael ag ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn
falch o wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*.
Os ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod arnoch
angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most vulnerable.
We work closely with others to tackle behaviour which undermines strong,
cohesive communities and, are proud to serve the safest towns and villages across
England and Wales*. If you are within Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire
or Powys and need our help, we want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

Dear Harries Joanne OPCC,

I am still awaiting a response?

In reverence and love for all of the heavenly fathers creation,

minister francis.

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Out of office:

 

Diolch am eich neges.  Rwyf allan o'r swyddfa tan 09/11/20. Os ydych am
ymateb cyn hynny, cyfeiriwch eich ebost at
[1][Dyfed-Powys PCC request email]

 

Thank you for your message. I am away from the office until 09/11/20. If
you wish for your email to receive attention before then please forward it
to [2][Dyfed-Powys PCC request email]

 

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

References

Visible links
1. mailto:[Dyfed-Powys PCC request email]
2. mailto:[Dyfed-Powys PCC request email]

Harries Joanne OPCC, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

1 Attachment

Dear Minister Francis

Further to your emails of 6 November and 16 October, I have already dealt with your Freedom of Information request in my original response dated 12 October, which advised that no information is held by the Office of the Police and Crime Commissioner in relation to all officers and staff members being tested for either coronavirus or covid 19. I also advised that this information may or may not be held by Dyfed Powys Police Force and I provided the link to the relevant page on their website to assist, should you wish to contact them. In order to be helpful and for your convenience, I have attached this link again https://www.dyfed-powys.police.uk/en/acc...
Alternatively, should you wish for me to forward your request on to them, please email me with your authority to do so.

In order for you to have a full understanding of the activities carried out by the Commissioner and his Office, I have attached a link to our website which sets out our responsibilities. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/the-...

If you are unhappy with the way your request for information has been handled, you can request an internal review, please see attached document which provides information regarding the internal review process.

Kind Regards

Joanne Harries
Swyddog Cefnogi Cydymffurfio a Pherfformiad / Compliance and Performance Support Officer
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu | Office of the Police and Crime Commissioner
Rhif ffon | Telephone number: 01267 226440
E bost / E mail:Joanne.harries@[Dyfed-Powys PCC request email]

Rwy’n gweithio o adref ar hyn o bryd, ac nid wyf ar gael ar fy rhif estyniad arferol. Medrwch gysylltu â mi drwy Skype neu e-bost. Byddaf yn ymateb cyn gynted â phosib.
Please note I am currently working from home and am not available on my usual extension number. You can get in touch using Skype or by e-mail and I’ll get back to you as soon as possible.

wefan | website | twitter | facebook

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Minister Francis please sign in and let everyone know.