Corporation tax.

francis: of the family hanney made this Freedom of Information request to South Wales Police and Crime Commissioner

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Waiting for an internal review by South Wales Police and Crime Commissioner of their handling of this request.

francis: of the family hanney

Dear South Wales Police and Crime Commissioner,

Under the freedom of information act 2000 I require truthful full disclosure of the following.

Does the South Wales Police or any agent(s) acting on behalf of pay corporation or business tax?
And if so, I require a copy as evidence of any payment(s.)

Yours faithfully,

Francis.

South Wales Police and Crime Commissioner

   

Diolch am gysylltu â ni. Darllenwch Thank you for contacting us, please
y wybodaeth ganlynol yn ofalus i read the following information
ddeall sut y byddwn yn delio â'ch carefully to understand how we will
ymholiad. deal with your query.

   

Noder na ddylid defnyddio'r cyfeiriad Please note that this email address
e-bost hwn i adrodd am should not be used to report
droseddau/digwyddiadau. Ffoniwch 101 crimes/incidents, dial 101 or 999 in
neu 999 mewn argyfwng an emergency

   
Ymholiadau Cyffredinol General Enquiries
Os yw eich neges yn cynnwys ymholiad If your message contains a general
cyffredinol, yn ymwneud â phwnc enquiry, is specific to a particular
penodol, neu'n codi mater rydych yn topic, or raises an issue that you
credu y dylai'r Comisiynydd fod yn think the Commissioner ought to be
ymwybodol ohono, cewch ymateb o fewn aware of, you will receive a
20 diwrnod gwaith. Mae'n bosibl y response within 20 working days. You
cewch yr holl wybodaeth sydd ei may also find some, or all, of the
hangen arnoch neu rywfaint ohoni ar information you require on our
ein gwefan: website:

   

[1]www.southwalescommissioner.org.uk [2]www.southwalescommissioner.org.uk

 
Cwynion Complaints
Os oes gennych gŵyn am swyddogion If you have a complaint about the
neu staff Heddlu De Cymru, byddaf yn officers or staff of South Wales
ei hanfon ymlaen i'r Adran Safonau Police, I will forward it to the
Proffesiynol o fewn yr Heddlu a fydd Professional Standards Department
yn ymateb yn uniongyrchol. within the Force which is required
to respond to you directly.
 
 
Am ragor o fanylion, gweler y dudalen
'Cwynion' ar fy ngwefan [3]yma, neu For more details, please see the
ffoniwch ni ar: 01656 306190 â Complaintsâ page on my website
[4]here, or reach us by telephone
on: 01656 306190

 
Ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Requests under the Freedom of
Gwybodaeth 2000 Information Act 2000
Noder os yw eich ymholiad o dan y Please note that if your query is
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, bydd yn under the Freedom of Information Act
derbyn ymateb cyn gynted â phosibl. it will receive a response as
quickly as possible.
 
 
Rydym yn ceisio ymateb i chi yn
llawn, neu roi'r wybodaeth We always aim to respond to you
ddiweddaraf i chi ar y cynnydd o fewn fully, or update you on progress,
20 diwrnod gwaith bob tro. within 20 working days.

 

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101 Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101 The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

show quoted sections

South Wales Police and Crime Commissioner

4 Attachments

Dear Francis

 

Thank you for your e-mail dated 7^th October with an FOI Request in
respect of corporation tax.

 

You will need to contact South Wales Police to request this information
under the Freedom of Information Act.  Their e-mail address is
[1][email address].

 

Yours faithfully

 

 

    Jayne Powney   
Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio | Quality,
Standards & Compliance Officer
[2]SWPCC CMYK Ty Morgannwg, Pencadlys Heddlu | Ty Morgannwg, Police
Headquarters
Pen-y-bont, CF31 3SU | Bridgend, CF31 3SU
(: 01656 869366 | Ext: 70315 |
[3]bits4 [4]bits3
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
    We welcome correspondence in both English and Welsh.
  [5]cid:image008.png@01D45CA2.A6A9CBF0

 

 

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101 Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101 The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

show quoted sections

francis: of the family hanney

Dear Jayne,

Yes I have contacted them but I thought the commissioner was in charge?

Yours faithfully,

Francis.

South Wales Police and Crime Commissioner

4 Attachments

Dear Francis

 

The Commissioner’s Office is a separate entity.  You have asked
specifically whether South Wales Police pays Corporation Tax and this
would be for South Wales Police to respond to. 

 

South Wales Police have their own Finance Section and the information will
be held by them.  South Wales Police will respond to you directly.

 

Regards

 

Jayne

    Jayne Powney   
Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio | Quality,
Standards & Compliance Officer
[1]SWPCC CMYK Ty Morgannwg, Pencadlys Heddlu | Ty Morgannwg, Police
Headquarters
Pen-y-bont, CF31 3SU | Bridgend, CF31 3SU
(: 01656 869366 | Ext: 70315 |
[2]bits4 [3]bits3
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
    We welcome correspondence in both English and Welsh.
  [4]cid:image008.png@01D45CA2.A6A9CBF0

 

 

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101 Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101 The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

show quoted sections

francis: of the family hanney

Dear Jayne,

Is the crime commissioner a body corporate?

Yours faithfully,

Francis.

South Wales Police and Crime Commissioner

4 Attachments

Dear Francis

 

Further to your email, I can confirm that the Commissioner and Chief
Constable are two separate ‘Corporations Sole’ and as you asked
specifically in respect of South Wales Police, it is correct to refer you
to the Chief Constable at South Wales Police.  South Wales Police, will be
able to respond to you request.

 

Yours faithfully

 

    Jayne Powney   
Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio | Quality,
Standards & Compliance Officer
[1]SWPCC CMYK Ty Morgannwg, Pencadlys Heddlu | Ty Morgannwg, Police
Headquarters
Pen-y-bont, CF31 3SU | Bridgend, CF31 3SU
(: 01656 869366 | Ext: 70315 |
[2]bits4 [3]bits3
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
    We welcome correspondence in both English and Welsh.
  [4]cid:image008.png@01D45CA2.A6A9CBF0

 

 

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101 Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101 The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

show quoted sections

francis: of the family hanney

Dear Jayne,

the Commissioner being a Corporations Sole body corporate or corporation, does he pay corporation or business tax?

Yours faithfully,

Francis.

South Wales Police and Crime Commissioner

5 Attachments

Dear Francis

 

Please see attached Reply to your FOI Request received by this office on
the 7^th October 2019, which was clarified on the 14^th October 2019.

 

Kind Regards

 

    Jayne Powney   
Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio | Quality,
Standards & Compliance Officer
[1]SWPCC CMYK Ty Morgannwg, Pencadlys Heddlu | Ty Morgannwg, Police
Headquarters
Pen-y-bont, CF31 3SU | Bridgend, CF31 3SU
(: 01656 869366 | Ext: 70315 |
[2]bits4 [3]bits3
  Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
    We welcome correspondence in both English and Welsh.
  [4]cid:image008.png@01D45CA2.A6A9CBF0

 

 

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101 Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101 The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

show quoted sections

francis: of the family hanney

Dear Jayne,

So the legal fiction title of commissioner is a Corporate Sole, body corporate and corporation then?

Yours faithfully,

francis.