Clwyd Pension Fund: quarterly cash-flow information of private capital investments

The request was successful.

Dear Flintshire County Council,
I am looking for the quarterly cash-flow information of all your private capital investments (private equity funds, venture capital funds, real estate funds, private debt funds, infrastructure funds, natural resource funds, etc.) made between June 30 2018 and June 30 2019 in digital format. The details per quarter for each investment should ideally include the standard data such as:    Investment (Fund) Name; Vintage/Year; Period/Date; Capital Calls; Distributions; Remaining Value/Net Asset Value;  Net IRR; Net Multiple.
Thank you for your time, it is much appreciated.

Yours faithfully,

Paige Studlack, PhD

Flintshire County Council

Dear Ms Studlack,

I write to acknowledge receipt of your Freedom of Information request
which has been given the reference number F00018097.  Your request has
been forwarded to the Freedom of Information Act Contact Officer for
Pensions to process and this Officer will be in contact with you.         
    

If you send any further correspondence about this request, please include
the reference number and either e.mail it to [Flintshire County Council request email], or
post it to Freedom of Information, Flintshire County Council, Information
Governance, County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NA.

FOI Contact Officer

--------------------------------------------------------------------------

FOI Contact Officer  |  Swyddog Cyswllt Rhyddid Gwybodaeth
Governance  |  Llywodraethu
Flintshire County Council   |  Cyngor Sir y Fflint  

--------------------------------------------------------------------------

Email   |  Ebost   |  [Flintshire County Council request email]  
http://www.flintshire.gov.uk   |  http://www.siryfflint.gov.uk  
http://www.twitter.com/flintshirecc   |  http://www.twitter.com/csyfflint
 

--------------------------------------------------------------------------

The contents of this communication and any enclosed documents may be
subject to copyright protection. It has been sent to you for your
information and you may use it for any non-commercial research you may be
doing or undertaking. Its contents can also be used for the purposes of
news reporting. Any other re-use, for example, commercial publication or
publication on a website, requires the permission of this Council. If you
wish to re-use this information please contact us, letting us know how you
wish to re-use it and what the intended audience will be so that we can
consider your request. This information should be sent to: The Information
Governance Manager, Information Governance Team, Flintshire County
Council, County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NB, or
[email address].

If you are dissatisfied with the Council’s handling of your request for
information, you can ask for an internal review within 2 months of the
date of this response. Where your complaint is a complex one it may not be
possible to deal with it within the above timescales. In such a situation
a progress report will be sent within the above timescales.

Requests for an internal review should be addressed to the Council’s
Information Governance Manager at:

Information Governance Team, County Hall, Mold, CH7 6NA

Or by emailing [Flintshire County Council request email]

Please remember to quote your original request’s reference number.

You also have the right to complain to the Information Commissioner. The
Information Commissioner can be contacted at the following address:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF

However, please note that the Commissioner will not normally investigate a
complaint until it has been through our own internal review process.

--------------------------------------------------------------------------

Gellir cynnwys y ddogfen gyfathrebu hon ac unrhyw ddogfennau amgaeêdig yn
amodol ar hawlfraint. Hyn anfonwyd atoch er gwybodaeth i chi a gallwch ei
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ymchwil anfasnachol yr ydych yn ei wneud neu
ymgymryd â. Gellir hefyd defnyddio ei gynnwys at ddibenion adrodd
newyddion. Os oes angen i chi ailddefnyddio’r wybodaeth mewn unrhyw fordd
arall, er enghraifft, cyhoeddi neu gyhoeddi masnachol ar wefan, mae angen
caniatâd gyn y Cyngor. Os hoffech ailddefnyddio’r wybodaeth, cysylltwch â
ni, gan roi gwybod i ni sut rydych chi yn bwriadu ei ailddefnyddio a beth
fydd y gynulleidfa a fwriadwyd fel y gallwn ystyriwch eich cais. Dylid
anfon y wybodaeth hon at: Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, Tîm
Llywodraethu Gwybodaeth, Neuadd Y Sir, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, CH7 6NB,
neu drwy e-bostio [email address].

Os ydych yn anfodlon â’r modd y mae’r Cyngor wedi ymdrin eich cais am
wybodaeth, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 2 fis o dyddiad yr
ymateb hwn. Lle mae’ch cwyn yn un cymhleth efallai na fydd yn bosib delio
ag ef o fewn yr amserlen uchod. Mewn sefyllfa o’r fath, bydd adroddiad
cynnydd yn cael ei anfon o fewn yr amserlen.

Dylech anfon cais am adolygiad mewnol i’r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth
y Cyngor:

Team Llywodraethu Gwybodaeth, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint, CH7
6NB

Neu drwy e-bostio [Flintshire County Council request email]

Cofiwch ddyfynnu rhif cyfeirnod eich cais gwreiddiol.

Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch
gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK9 5AF

Fodd bynnag, dylech nodi nad yw’r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i
gwyn nes ei fod wedi bod drwy ein proses adolygu fewnol.

--------------------------------------------------------------------------

********************************************************************** We
welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence
received in Welsh without delay. Opinions advice, conclusions and other
information in this message that do not relate to the official business of
Flintshire County Council shall be understood as neither given nor
endorsed by it or on its behalf, and consequently Flintshire County
Council shall bear no responsibility whatsoever in respect thereof. Rydym
yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg. Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na
chynghorion, na chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon, nad
ydynt yn berthnasol i waith swyddogol Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu
cynnig na'u cadarnhau ganddo nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y
Fflint yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o'r neges.
**********************************************************************

Debbie A Fielder, Flintshire County Council

1 Attachment

Dear Ms Studlack

 

In response to your recent request for information, please find attached
the information we have up to June 2019

 

Many thanks

 

Debbie Fielder
____________________________________________________________________________________
Deputy Head | Dirprwy Bennaeth
Clwyd Pension Fund | Cronfa Bensiynau Clwyd
Corporate Services | Gwasanaethau Corfforaethol
Flintshire County Council | Cyngor Sir y Fflint
____________________________________________________________________________________
Tel | Ffôn | 01352 702259
Mobile | Ffon Symudol | 07342 060172
Email | Ebost | [1][email address]
____________________________________________________________________________________
mss.clwydpensionfund.org.uk

[2]www.twitter.com/clwydPensions

 

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence
received in Welsh without delay.

Opinions advice, conclusions and other information in this

message that do not relate to the official business of

Flintshire County Council shall be understood as neither

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently

Flintshire County Council shall bear no responsibility

whatsoever in respect thereof.

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon,

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na'u cadarnhau ganddo

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o'r neges.

**********************************************************************

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.twitter.com/clwyd

Debbie A Fielder, Flintshire County Council

1 Attachment

Ms Studlack

 

In respect  of your previous requests for information, please find
attached data to September 2019

 

Many thanks

 

Deb

 

Debbie Fielder
____________________________________________________________________________________
Deputy Head | Dirprwy Bennaeth
Clwyd Pension Fund | Cronfa Bensiynau Clwyd
Corporate Services | Gwasanaethau Corfforaethol
Flintshire County Council | Cyngor Sir y Fflint
____________________________________________________________________________________
Tel | Ffôn | 01352 702259
Mobile | Ffon Symudol | 07342 060172
Email | Ebost | [1][email address]
____________________________________________________________________________________
mss.clwydpensionfund.org.uk

[2]www.twitter.com/clwydPensions

 

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to correspondence
received in Welsh without delay.

Opinions advice, conclusions and other information in this

message that do not relate to the official business of

Flintshire County Council shall be understood as neither

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently

Flintshire County Council shall bear no responsibility

whatsoever in respect thereof.

Rydym yn croesawu gohebiaeth Gymraeg. Ymatebwn yn ddi-oed i ohebiaeth a
dderbynnir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon,

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na'u cadarnhau ganddo

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o'r neges.

**********************************************************************

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.twitter.com/clwyd