CIVICA Software

Ann-louise Murray made this Freedom of Information request to Hywel Dda University Health Board Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Ann-louise Murray

Dear Hywel Dda University Health Board,

I am aware the trust utilises CIVICA software.

Have there been any CIVICA software faults reported to CIVICA?
Have any CIVICA software faults been reported between 11/1/2024 and 16/1/2024?
Have there been any patient data breech's reported to CIVICA?

Yours faithfully,

Ann-louise Murray

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 13 Chwefror 2024. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.

Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 13 February 2024. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Annwyl/Dear Ann-Louise

 

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais am Rhyddid Gwybodaeth.

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Diolch/Thank you,

 

Rebecca Davies

 

Freedom of Information Officer/Swyddog Rhyddid Gwybodaeth

 

I am currently hybrid working. Therfore, please get in touch via email and
I will respond at the earliest opportunity.

 

E-bost/ Email: [1][Hywel Dda LHB request email]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda/

Hywel Dda University Health Board is the operational name of Hywel Dda
Local Health Board

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Hywel Dda LHB request email]