Children's Services Structure

jordan castaldo made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Dear Cardiff Council,

I hope you are well?

Please may you provide us with the team managers and service managers names for all of the children's social work teams, along with their email addresses and/or telephone numbers.

Yours faithfully,

Jordan Castaldo

Cardiff Council

Annwyl Mr Castaldo

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI11621

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear Mr Castaldo

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI11621

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]

Cardiff Council

2 Attachments

Annwyl Mr Castaldo

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI11621.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol, Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Mr Castaldo

Please find attached a response to your request : FOI11621.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]