Car Parking Levy

T.J made this Freedom of Information request to Caerphilly County Borough Council Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Caerphilly County Borough Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Caerphilly County Borough Council,

I am writing to kindly ask for any information as to whether the Council has considered, or is considering, introducing a Workplace Parking Levy, such as that introduced by Nottingham City Council?

As part of this request, I would appreciate it if I could receive copies of any Council documents (e.g. Council strategies, consultation documents, Cabinet papers) that discuss the introduction of a Levy, and any decisions made by the Council about any exploration or introduction of a Levy.

Many thanks.
Tyler Jenkins

WWW: FOI, Caerphilly County Borough Council

1 Attachment

Thank you for your recent FOI / EIR request. Please find attached an acknowledgement for this request.
##################################################################################### Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sy'n atodol yn gyfrinachol a dim ond ar gyfer defnydd yr unigolyn neu'r sefydliad y cyfeiriwyd atynt. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn ar gam rhowch wybod i reolwr eich system. Nodwch fod unrhyw sylwadau neu farn o fewn testun yr e-bost yw sylwadau a barn yr awdur yn unig ac nid yn angenrheidiol yn cynrychioli barn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. I orffen, dylai'r person sy'n derbyn yr e-bost sicrhau nad oes firws ynghlwm nac mewn unrhyw ddogfen atodol i'r e-bost. Nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod achoswyd gan unrhyw firws sy'n cael ei drosglwyddo gan yr e-bost hwn. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog (yn unol â'ch dewis), ac mewn ieithoedd a fformatau eraill. Cewch ymateb yn unol â'ch dewis iaith os nodwch hynny i ni, ac ni fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi. This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of Caerphilly County Borough Council. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Council accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. We welcome correspondence in English, Welsh or bilingually (according to your choice) or in other languages and formats. We will respond in your declared chosen language, and corresponding with us in Welsh will not lead to any delay. #####################################################################################