Caerlan, Wales

Elizabeth made this Freedom of Information request to Care Inspectorate Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Dear Care Inspectorate Wales,

Please provide your most up to date report on Caerlan, Wales by Priory.

Thankyou

Yours faithfully,

J. Burrell

Care Inspectorate Wales

Diolch i chi am gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) mae'r neges yma
yn gadarnhad ein bod wedi derbyn eich e-bost. Os ydych wedi cysylltu gyda
AGC i gofnodi achos i godi pryder am wasanaeth, dyma'ch cydnabyddiaeth
wrth AGC bydd aelod o'n tîm Cyswllt mewn cysylltiad â chi cyn bo hir.

Nod AGC yw ceisio ymateb i chi o fewn 48 awr, ond os bydd angen i chi
siarad â rhywun ar frys gallwch gysylltu âg AGC ar 0300 7900 126 a dewis
yr opsiwn perthnasol.

Thank you for contacting Care Inspectorate Wales (CIW) this automatic
reply is confirmation we have received your email. If you have contacted
us to raise a concern about a service this is your acknowledgement from
CIW and a member of our Connect team will be in touch with you shortly.

CIW aim to respond to you within 48 hours, but if you do need to speak to
someone urgently you can contact CIW on 0300 7900 126 and select the
relevant option.’ Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi
adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr
angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein
[1]hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich
gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu
gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On
leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses.
The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you
contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice explains how we
use your information and the ways in which we protect your privacy. We
welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead
to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Care Inspectorate Wales

1 Attachment

Dear J. Burrell,

Thank you for contacting CIW with your request.

Please find the most recent published report for Caerlan, Llantrisant as requested.

I hope this helps.

Regards,

Jonathan Rodgers

Swyddog Cymorth Arolygu / Inspection Support Officer
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) / Care Inspectorate Wales (CIW)
Ffôn / Tel: 0300 7900 126
E-bost / E-mail: [CIW request email]

www.arolygiaethgofal.cymru / www.careinspectorate.wales
Twitter: @arolygu_gofal / @care_wales
Mynnwch gael ein cylchlythyr / Get our newsletter

We want to hear about all experiences of care in Wales, either positive or negative. Contact us via our website, email [CIW request email] or call us on 0300 7900 126.

Rydym am glywed am yr holl brofiadau o ofal yng Nghymru, p'un a ydynt yn gadarnhaol neu'n negyddol.Cysylltwch â ni drwy ein gwefan, drwy e-bostio [CIW request email] neu drwy ein ffonio ar 0300 7900 126.

Mae'r e-bost hwn wedi'i fwriadu ar gyfer y derbynnydd(ion) yn unig a gall gynnwys gwybodaeth gyfrinachol. Os ydych chi'n credu eich bod wedi derbyn yr e-bost hwn mewn camgymeriad, a wnewch chi ei ddileu a hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru trwy anfon e-bost at CIWInformation@llyw.cymru. Ni ddylech gopïo, defnyddio na datgelu cynnwys yr e-bost hwn heb ganiatâd Arolygiaeth Gofal Cymru. I ddarganfod sut mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn defnyddio ac yn storio gwybodaeth bersonol, darllenwch ein AGCHysbysiad Preifatrwydd

This email is intended for the addressee(s) only and may contain confidential information. If you believe that you have received this email in error, please delete it and notify Care Inspectorate Wales at CIWInformation@gov.wales. You should not copy, use or disclose the content of this email without the consent of Care Inspectorate Wales. To find out how Care Inspectorate Wales uses and stores personal information, please read our CIW Privacy Notice

show quoted sections