We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Dennis Hughes please sign in and let everyone know.

By-laws and 106 Monies.

We're waiting for Dennis Hughes to read recent responses and update the status.

Dear Carmarthenshire County Council,

Has C.C.C have any by-laws regarding distances between lighting columns?
Has C.C.C. received any 106 monies from a development by Short Brothers in Mynydd-y-Garreg Kidwelly, if so how much?

Yours faithfully,
Dennis Hughes.

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano.

 Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU
(ceisiadau ynghylch data personol) – un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Thank you for your correspondence.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

 Freedom of Information Act 2000 (FOIA) & Environmental Information
Regulations 2004 (EIR) - 20 working days, unless we need clarification
regarding the information you are seeking.

 Data Protection Act 2018 and GDPR (requests relating to personal data) –
one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Tîm Rheoli Gwybodaeth | Information Governance Team
Gweithrediadau a Llywodraethu TG | ICT Operations & Governance
Adran y Prif Weithredwr | Chief Executive’s Department

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu Saesneg |
You are welcome to contact us in Welsh or English

FOIA, Carmarthenshire County Council

Dear Mr. Hughes

I refer to your request for information, which was received on 15th September, 2022 and has been dealt with under the Freedom of Information Act 2000.

The specific information you requested was contained in your email below.

In response,
Carmarthenshire County Council have no by-laws regarding distances between lighting columns.
Carmarthenshire County Council has not received S106 monies from a development by Short Brothers in Mynydd-y-Garreg, Kidwelly PL/01568.

Yours sincerely

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Gweithrediadau a Llywodraethu TG
Adran y Prif Weithredwr
Cyngor Sir Gaerfyrddin

Information Governance Team
ICT Operations & Governance
Chief Executive’s Department
Carmarthenshire County Council

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Dennis Hughes please sign in and let everyone know.