Black Lives Matter Wales

The request was successful.

Dear Welsh Government,

How much money did you award to Race Council Cymru for BLMCymru from 2020-2021? Please provide evidence of how much money and information about the tender process.

Yours faithfully,

R Begum

Welsh Government

1 Attachment

  • Attachment

    ATISN 14748 Funding for Race Council Cymru Acknowledgement Letter PDF.pdf

    234K Download View as HTML

Hello,

 

Please see attached acknowledgment letter in relation to the above FOI
request. 

 

Regards

 

Julie Cullen

 

 

Julie Cullen

Rheolwr Grantiau Refeniw / Revenue Grants Manager

Yr Is-Adran Cymunedau / Communities Division

Y Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus / Education and Public Services
Group
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffôn / Tel (0300) 062 8668
E-bost / E-mail Julie.Cullen@gov.wales

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Welsh Government

1 Attachment

Hello,

 

Please see attached a final letter in relation to the above FOI request. 

 

Regards

 

Julie Cullen

 

 

Julie Cullen

Rheolwr Grantiau Refeniw / Revenue Grants Manager

Yr Is-Adran Cymunedau / Communities Division

Y Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus / Education and Public Services
Group
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffôn / Tel (0300) 062 8668
E-bost / E-mail Julie.Cullen@gov.wales

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...