Average wait times for Adult Social Work Needs Assessments

This request has been withdrawn by the person who made it. There may be an explanation in the correspondence below.

Dear Cardiff Council,

I would like you to provide stats on the average wait times for an Adult Social Work needs assessment over the last 3 years. If possible please break it down by month. If the above breaches the maximum aloud to spend (Section 12 of the FOIA) on a request please prioritise the last year.

I expect a response within 20 working Days.

Yours faithfully,

[name removed]

Cardiff Council

Annwyl [name removed]

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI12173

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear [name removed]

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI12173

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[Cardiff Council request email]/[email address]

Cardiff Council

Dear [name removed]

Thank you for your request for information about : Adult Social Services Wait Times which was received on 06/08/2018

The department reasonably requires further information in order to identify and locate the information that you have asked for.

Can you please clarify if your request relates to the community referral process, the hospital referral process, or if it is related to a specific age group, furthermore, does the scope of your request include learning disability services?

We will not be able to take this matter further without extra information from you.

Please remember to quote the reference number above in any future communications.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[Cardiff Council request email]/[email address]

FOI \ Rhyddid Gwybodaeth, Cardiff Council

Dear [name removed]

Following on from our previous request for clarification, we also require
the following:

Can you please clarify what you mean by ‘adult social work needs
assessment’, for example, is it from the point of referral to completed
assessment, or is it from the first point of contact to referral to
assessment, or is it just the assessment timescale.

We will not be able to take this matter further without extra information
from you.

Please remember to quote the reference number above in any future
communications.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth

City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd

Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir

Cardiff/Caerdydd

CF10 4UW

[Cardiff Council request email]/[email address]

show quoted sections

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog.
Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis, dim ond i chi roi gwybod i ni
pa un sydd well gennych. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

Cardiff Council

Annwyl [name removed]

Mae eich cais wedi’i gau gan nad ydych wedi ymateb i’n gohebiaeth flaenorol.

Cyflwynwch gais newydd os ydych yn dymuno cael y wybodaeth.

Cofion

Dear [name removed]

Your Freedom of Information request has been closed as you have not responded to our previous correspondence.

Please submit a new request if you wish to obtain the information.

Regards

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[Cardiff Council request email]/[email address]