Arrests in Schools

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, South Wales Police should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Hi there,

I am writing to you under the Freedom of Information Act.

1. Please could you disclose the number of arrests made by your police force in schools of a) students and b) staff in the calendar years 2017, 2018, 2019 and 2020?

2. Please could you disclose the ethnicity of those arrested in each of the above years?

3. Please could you disclose the number of charges that were made as a result of those arrest in each of the above years (if any), including what the charges were?

4. Please could you disclose the ethnicity of those charged in each of the above years?

Thanks,
Ruby Lott-Lavigna

South Wales Police

***Newid Cyfeiriad E-bost Heddlu De Cymru***

Er mwyn sicrhau bod eich e-bost yn cael ei gyflwyno, ymatebwch i bob
e-bost [email address].

Bydd fformat cyfeiriad e-bost presennol y
[email address] yn dod i ben yn y dyfodol
agos.

***South Wales Police Email Address Change***

To ensure delivery of your email please respond to all emails with
[email address].

The current email address format of
[email address] will be discontinued in the
near future.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru.
Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch
ag ymateb i'r e-bost hwn.

 

Thank you for contacting the Freedom of Information Team (FOI) at South
Wales Police.  This message is to confirm that we have received your
correspondence. Please do not reply to this email.

Ymateb nad yw'n Argyfwng\ Non-Emergency Response

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101… Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob
amser.

Do you need to speak to the police but don't require an emergency
response? Call 101… The number can be used to report a non-emergency to
any force in Wales and England. In an emergency, always dial 999.

Cymorth Iaith Gymraeg\Welsh Language Support

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ymwadiad Heddlu de Cymru\South Wales Police Disclaimer

Gallai defnyddio neu ddatgelu’r neges e-bost hon heb awdurdod fod yn
anghyfreithlon. Gallwch weld ein datganiad cyfrinachedd yn:
https://www.south-wales.police.uk/cy/dat....

Unauthorised use or disclosure of this email may be unlawful. View our
confidentiality statement at
https://www.south-wales.police.uk/en/ema....