Dear Welsh Government,

How much money did the Welsh Government offer Qatar Airways as an incentive to return to the airport?

Yours faithfully,

Peter Hall

Welsh Government

1 Attachment

Gweler gohebiaeth ynghylch eich cais am wybodaeth.  Cyfeiriwch unrhyw
atebion at: [1]FOI.ETCC@gov.wales

 

Please find attached correspondence regarding your request for
information.  Please direct any replies to [2]FOI.ETCC@gov.wales

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. ----------------- On leaving the
Welsh Government this email was scanned for all known viruses. The Welsh
Government takes the protection of your data seriously. If you contact the
Welsh Government then our [4]Privacy Notice explains how we use your
information and the ways in which we protect your privacy. We welcome
receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh
will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a
delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:FOI.ETCC@gov.wales
2. mailto:FOI.ETCC@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...