Adroddiad a data a ddefnyddiwyd yn "Adroddiad yr Adolygiad Annibynnol i ail-ddiffinio ysgolion yn ôl eu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg"

The request was successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Yn "Adroddiad yr Adolygiad Annibynnol i ail-ddiffinio ysgolion yn ôl eu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg" (https://llyw.cymru/sites/default/files/p...) cyfeirir (e.e. yn adran 13 ar dudalen 18) at adroddiad a gomisiynwyd gan yr Athro Colin Baker a seiliwyd ar ddata CYBLeD (PLASC). Hoffwn gael copi llawn o adroddiad Colin Baker a'r data CYBLeD a roddwyd iddo i'w ddarparu.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

2 Attachments

Annwyl Mr Jones,

 

Amgaeaf lythyr i’ch sylw mewn perthynas â'ch cais rhyddid gwybodaeth.

 

Diolch

 

Ffion Williams

 

 

 

Ffion Williams

Swyddog Cynllunio Cymraeg mewn Addysg / Welsh in Education Planning
Officer

Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Ffôn/Tel: 03000 258689

E-bost/E-mail: [1]Ffion.Williams004@gov.wales

 

[2]cid:image001.png@01D6CF06.CB22B090

Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in
English or Welsh

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:Ffion.Williams004@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...

Welsh Government

12 Attachments

Annwyl Mr Jones,

 

Amgaeaf lythyr a dogfennau i’ch sylw mewn perthynas â'ch cais rhyddid
gwybodaeth.

 

 

Cofion

 

Siwan Jones

 

Siwan Jones

Pennaeth Cynllunio y Gymraeg mewn Addysg / Head of Welsh in Education
Planning

Uned y Gymraeg / Welsh Language Unit

Is-adran y Gymraeg / Welsh Language Division

Llywodraeth Cymru / Welsh Government

 

Ffôn/Tel: 03000 255834

 

 

[1]siwan.jones43@llyw.cymru / [2]siwan.jones43@gov.wales

 

Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in
English or Welsh

 

 

[3]cid:image001.png@01D74CD3.E9E86150

Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in
English or Welsh

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [4]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [5]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:siwan.jones43@llyw.cymru
2. mailto:siwan.jones43@gov.wales
4. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
5. https://gov.wales/about/welsh-government...