This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'GDPR Responses - Wording'. 
 
SOUTH WALES POLICE 
 
Freedom of Information Complaints Procedure 
 
If, upon receiving a response to a Freedom of Information Request, you are unhappy with the outcome, you may 
request an Internal Review. 
  Please note, any written reply from an applicant expressing dissatisfaction with an authority’s response to a request for 
an information wil  be treated as a complaint and wil  automatically lead to an Internal Review. 
  Please send any requests for an Internal Review to: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxx.xx 
Alternatively, requests can be addressed to: 
Freedom of Information 
South Wales Police Data Management and Disclosure Unit 
South Wales Police Headquarters 
Cowbridge Road 
Bridgend 
CF31 3SU 
  In order to progress your Internal Review as quickly as possible, please clearly explain the reasons for your 
dissatisfaction and quote your initial request reference number. 
  Please include full contact details including a phone number where possible, in case we need to contact you during the 
Internal Review process. 
  Receipt of your Internal Review wil be acknowledged in writing. A fair and thorough review wil then take place, 
enabling a fresh decision to be taken on a reconsideration of al  the factors relevant to the issue. You wil  then be 
provided with a report containing the findings of the review and any subsequent actions takenby South Wales Police. It 
should take no longer than 20 working days to complete the Internal Review process. 
  If after the appeals procedure has concluded, you are stil dissatisfied you have the right to direct your comments to the 
Information Commissioner (www.ico.gov.uk) who wil  give it due consideration. 
  Please note, the Information Commissioner wil expect an applicant to have requested an Internal Review before 
they conduct an investigation into the matter. 
  If you have any queries in relation to this process please contact the Freedom of Information Office on 01656 
303444 or via email at the email address provided above. 
  This complaints procedure wil also be followed if a complaint is received in relation to the South Wales Police 
Publication Scheme. 
  
 
HEDDLU DE CYMRU 
 
Gweithdrefn Cwyno am Rhyddid Gwybodaeth 
 
Os byddwch, wrth dderbyn ymateb i Gynnig Rhyddid Gwybodaeth, yn anhapus â'r canlyniad, gal wch ofyn am 
Adolygiad Mewnol. 
  Cofiwch, caiff unrhyw ymateb ysgrifenedig gan ymgeisydd yn mynegi anfodlonrwydd ynglŷn ag ymateb awdurdod i gais 
am wybodaeth ei drin fel cwyn a bydd yn arwain at Adolygiad Mewnol yn awtomatig. 
  Anfonwch unrhyw geisiadau am Adolygiad Mewnol at : xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxx.xx Neu, gall 
ceisiadau cael eu hanfon at: 
Rhyddid Gwybodaeth 
Uned Rheoli a Datblygu Data Heddlu De Cymru 
Pencadlys Heddlu De Cymru 
Heol y Bont-faen 
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF31 3SU 
  Er mwyn prosesu eich Adolygiad Mewnol mor gyflym â phosib, esboniwch eich rhesymau dros eich anfodlonrwydd yn 
glir os gwelwch yn dda a dyfynnwch rif cyfeirnod eich cais cychwynnol. 
  A wnewch chi gynnwys eich manylion cyswlt lawn os gwelwch yn dda gan gynnwys rhif ffôn lle y bo'n bosibl, rhag ofn y 
bydd angen inni gysyl tu â chi yn ystod y Broses Adolygu. 
  Byddwn yn cydnabod derbyn eich Adolygiad Mewnol yn ysgrifenedig. Caiff adolygiad teg a thrylwyr ei wneud, gan 
alluogi penderfyniad ffres ar ôl ail-ystyried yr hol  ffactorau sy'n berthnasol i'r broblem. Byddwch wedyn yn derbyn 
adroddiad yn cynnwys canfyddiadau'r adolygiad ac unrhyw gamau dilynol a gymerwyd gan Heddlu De Cymru. Ni ddylai 
gymryd mwy na 20 diwrnod gwaith i gwblhau'r broses Adolygiad Mewnol. 
  Os byddwch dal yn anfodlon ar ôl i'r broses apelio ddod i ben, mae gennych hawl i gyfeirio'ch sylwadau at y 
Comisiynydd Gwybodaeth (www.ico.gov.uk) a fydd yn rhoi'r ystyriaeth ddyledus iddynt. 
  Noder, bydd y Comisiynydd Gwybodaeth yn disgwyl i'r ymgeisydd fod wedi gwneud cais am Adolygiad Mewnol 
cyn iddynt gynnal ymchwiliad i'r mater. 
  Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r broses hon, yna cysyltwch â'r Swyddfa Rhyddid 
Gwybodaeth ar 01656 303444 neu drwy'r cyfeiriad e-bost sydd wedi'i nodi uchod. 
  Bydd y weithdrefn gwyno hon yn cael ei ddilyn hefyd os bydd cwyn yn cael ei derbyn yn ymwneud â Chynllun 
Cyhoeddiadau Heddlu De Cymru. 
 

Document Outline