This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Information regarding an Unidentified Flying Objects (UFO)'.

 
 
 
 
 
 
SOUTH WALES POLICE 
 
 
 
Freedom of Information Complaints Procedure 
 
 
If, upon receiving a response to a Freedom of Information Request, you are unhappy with the outcome, you 
 
may request an Internal Review.  
 
Please  note, any written reply from an applicant expressing dissatisfaction with an authority’s response to a 
request for an information will be treated as a complaint and will automatically lead to an Internal Review. 
 
 
 
Please send any requests for an Internal Review to: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxx.xx  
 
 
Alternatively, requests can be addressed to: 
 
 
Freedom of Information  
 
South Wales Police Data Management and Disclosure Unit  
South Wales Police Headquarters 
 
Cowbridge Road 
Bridgend 
 
CF31 3SU 
 
 
In order to progress your Internal Review as quickly as possible, please clearly explain the reasons for your 
 
dissatisfaction and quote your initial request reference number.  
 
 
Please include full contact details including a phone number where possible, in case we need to contact you 
 
during the Internal Review process. 
 
 
Receipt of your Internal Review will be acknowledged in writing. A fair and thorough review will then take 
place, enabling a fresh decision to be taken on a reconsideration of all the factors relevant to the issue.  You 
 
will then be provided with a report containing the findings of the review and any subsequent actions taken by 
 
South Wales Police. It should take no longer than 20 working days to complete the Internal Review process. 
 
 
If  after  the  appeals  procedure  has  concluded,  you  are  still  dissatisfied  you  have  the  right  to  direct  your 
 
comments to the Information Commissioner (www.ico.gov.uk) who will give it due consideration. 
 
 
Please note, the Information Commissioner will expect an applicant to have requested an Internal Review 
before they conduct an investigation into the matter.  
 
 
 
 
 
 
If you have any queries in relation to this process please contact the Freedom of Information Office on 
01656 303444 or via email at the email address provided above. 
 
 
This complaints procedure will also be followed if a complaint is received in relation to the South Wales 
 
Police Publication Scheme. 
 
 

 
 
HEDDLU DE CYMRU 
 
Gweithdrefn Cwyno am Rhyddid Gwybodaeth 
 
Os byddwch, wrth dderbyn ymateb i Gynnig Rhyddid Gwybodaeth, yn anhapus â'r canlyniad, gallwch ofyn 
am Adolygiad Mewnol.  
 
Cofiwch,  caiff  unrhyw  ymateb  ysgrifenedig  gan  ymgeisydd  yn  mynegi  anfodlonrwydd  ynglŷn  ag  ymateb 
awdurdod i gais am wybodaeth ei drin fel cwyn a bydd yn arwain at Adolygiad Mewnol yn awtomatig. 
 
Anfonwch unrhyw geisiadau am Adolygiad Mewnol at : xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxx.xx  
 
Neu, gall ceisiadau cael eu hanfon at: 
 
Rhyddid Gwybodaeth  
Uned Rheoli a Datblygu Data Heddlu De Cymru  
Pencadlys Heddlu De Cymru 
Heol y Bont-faen 
Pen-y-bont ar Ogwr 
CF31 3SU 
 
Er  mwyn  prosesu  eich  Adolygiad  Mewnol  mor  gyflym  â  phosib,  esboniwch  eich  rhesymau  dros  eich 
anfodlonrwydd yn glir os gwelwch yn dda a dyfynnwch rif cyfeirnod eich cais cychwynnol.  
 
A wnewch chi gynnwys eich manylion cyswllt llawn os gwelwch yn dda gan gynnwys rhif ffôn lle y bo'n bosibl, 
rhag ofn y bydd angen inni gysylltu â chi yn ystod y Broses Adolygu. 
 
Byddwn yn cydnabod derbyn eich Adolygiad Mewnol yn ysgrifenedig. Caiff adolygiad teg a thrylwyr ei wneud, 
gan alluogi penderfyniad ffres ar ôl ail-ystyried yr holl ffactorau sy'n berthnasol i'r broblem. Byddwch wedyn 
yn derbyn adroddiad yn cynnwys canfyddiadau'r adolygiad ac unrhyw gamau dilynol a gymerwyd gan Heddlu 
De Cymru. Ni ddylai gymryd mwy na 20 diwrnod gwaith i gwblhau'r broses Adolygiad Mewnol. 
 
Os byddwch dal yn anfodlon ar ôl i'r broses apelio ddod i ben, mae gennych hawl i gyfeirio'ch sylwadau at y 
Comisiynydd Gwybodaeth (www.ico.gov.uk) a fydd yn rhoi'r ystyriaeth ddyledus iddynt. 
 
Noder, bydd y Comisiynydd Gwybodaeth yn disgwyl i'r ymgeisydd fod wedi gwneud cais am Adolygiad 
Mewnol cyn iddynt gynnal ymchwiliad i'r mater.  
 
 
 
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r broses hon, yna cysylltwch â'r Swyddfa Rhyddid 
Gwybodaeth ar 01656 303444 neu drwy'r cyfeiriad e-bost sydd wedi'i nodi uchod. 
 
Bydd y weithdrefn gwyno hon yn cael ei ddilyn hefyd os bydd cwyn yn cael ei derbyn yn ymwneud â 
Chynllun Cyhoeddiadau Heddlu De Cymru.