Dear South Wales Police,

I was wondering if you could provide me with a FULL list of the most up to date vehicles

Please could you include:
-Vehicle make/model
-Full registration
-Full roof code
-Vehicle role
-Vehicle base

As my last request was unsuccessful I am redoing it and requesting for everything to be filled in.

Yours faithfully,
Corey

South Wales Police

***Newid Cyfeiriad E-bost Heddlu De Cymru***

Er mwyn sicrhau bod eich e-bost yn cael ei gyflwyno, ymatebwch i bob
e-bost [email address].

Bydd fformat cyfeiriad e-bost presennol y
[email address] yn dod i ben yn y dyfodol
agos.

***South Wales Police Email Address Change***

To ensure delivery of your email please respond to all emails with
[email address].

The current email address format of
[email address] will be discontinued in the
near future.

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru.
Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch
ag ymateb i'r e-bost hwn.

 

Thank you for contacting the Freedom of Information Team (FOI) at South
Wales Police.  This message is to confirm that we have received your
correspondence. Please do not reply to this email.

Ymateb nad yw'n Argyfwng\ Non-Emergency Response

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101… Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob
amser.

Do you need to speak to the police but don't require an emergency
response? Call 101… The number can be used to report a non-emergency to
any force in Wales and England. In an emergency, always dial 999.

Cymorth Iaith Gymraeg\Welsh Language Support

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ymwadiad Heddlu de Cymru\South Wales Police Disclaimer

Gallai defnyddio neu ddatgelu’r neges e-bost hon heb awdurdod fod yn
anghyfreithlon. Gallwch weld ein datganiad cyfrinachedd yn:
https://www.south-wales.police.uk/cy/dat....

Unauthorised use or disclosure of this email may be unlawful. View our
confidentiality statement at
https://www.south-wales.police.uk/en/ema....

Dear South Wales Police,

Is there a follow up on this? Totally understand the wait.

Yours faithfully,

Corey Owens

South Wales Police

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn Heddlu De Cymru.
Mae'r neges hon i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich gohebiaeth. Peidiwch
ag ymateb i'r e-bost hwn.

 

Thank you for contacting the Freedom of Information Team (FOI) at South
Wales Police.  This message is to confirm that we have received your
correspondence. Please do not reply to this email.

Ymateb nad yw'n Argyfwng\ Non-Emergency Response

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101… Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob
amser.

Do you need to speak to the police but don't require an emergency
response? Call 101… The number can be used to report a non-emergency to
any force in Wales and England. In an emergency, always dial 999.

Cymorth Iaith Gymraeg\Welsh Language Support

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ymwadiad Heddlu de Cymru\South Wales Police Disclaimer

Gallai defnyddio neu ddatgelu’r neges e-bost hon heb awdurdod fod yn
anghyfreithlon. Gallwch weld ein datganiad cyfrinachedd yn:
https://www.south-wales.police.uk/cy/dat....

Unauthorised use or disclosure of this email may be unlawful. View our
confidentiality statement at
https://www.south-wales.police.uk/en/ema....

South Wales Police

Good Morning Mr Owens,

Please accept our sincerest apologies for the delay in responding to your request. (Reference 210/21)
We are currently dealing with a high volume of requests as well as a backlog. Unfortunately, there are delays in the handling of some requests as a result.
We are working to deal with this and would appreciate your patience at this time.

Kind Regards,

Freedom of Information Team
Swyddog Ymchwil ac Ansawdd Data / Research and Data Quality Officer
Pencadlys Heddlu De Cymru / South Wales Police HQ
Heol y Bont-faen / Cowbridge Road
Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend
CF31 3SU

Llinell Uniongyrchol / DD: 01656655555 Est / Ext: 26660
E-bost / E-mail: [email address]

show quoted sections

Dear South Wales Police,

I understand your receiving a high volume of requests, but is there an update?

Yours faithfully,

Corey Owens

South Wales Police

Diolch am gysylltu â'r Tîm Rhyddid Gwybodaeth yn Heddlu De Cymru. Dyma
neges i gadarnhau ein bod wedi cael eich gohebiaeth. Peidiwch ag ymateb
i'r neges e-bost hon.

Rydym yn delio â nifer mawr o geisiadau ar hyn o bryd, yn ogystal ag
ôl-groniad. Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i ymateb i geisiadau o fewn y
terfyn amser o 20 diwrnod gwaith, gall fod oedi wrth ddelio â rhai o'r
ceisiadau o ganlyniad i hyn.

Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Thank you for contacting the Freedom of Information (FOI) Team at South
Wales Police. This message is to confirm that we have received your
correspondence. Please do not reply to this email.

Please be advised that we are currently dealing with a high volume of
requests as well as a backlog. Whilst we make every effort to respond to
all requests within the 20 working day deadline, there may be delays in
the handling some of the requests as a result.

We apologise for any inconvenience caused.
Ymateb nad yw'n Argyfwng\ Non-Emergency Response

Oes angen i chi siarad â'r heddlu ond nid oes angen ymateb brys arnoch?
Gallwch roi gwybod am fater drwy ein gwefan south-wales.police.uk, anfon
neges breifat atom drwy gyfrif Facebook neu Twitter swyddogol Heddlu De
Cymru, neu ffonio 101. Gallwch ddefnyddio 101 i roi gwybod am achosion nad
ydynt yn rhai brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mewn argyfwng,
ffoniwch 999 bob amser.

Do you need to speak to the police but don’t require an emergency
response? You can make a report via our website south-wales.police.uk,
send us a private message via an official South Wales Police Facebook or
Twitter account, or call 101. 101 can be used to report a non-emergency to
any force in Wales and England. In an emergency always dial 999.

Cymorth Iaith Gymraeg\Welsh Language Support

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ymwadiad Heddlu de Cymru\South Wales Police Disclaimer

Gallai defnyddio neu ddatgelu’r neges e-bost hon heb awdurdod fod yn
anghyfreithlon. Gallwch weld ein datganiad cyfrinachedd yn:
https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/....

Unauthorised use or disclosure of this email may be unlawful. View our
confidentiality statement at
https://www.south-wales.police.uk/police....

South Wales Police

7 Attachments

Dear Mr Owens,

 

Your request for information has now been considered and our response is
attached.

 

I trust that this information answers your request. Should you have any
queries and wish to contact us by e-mail, please do so using the mail box
[1][South Wales Police request email].

 

South Wales Police provides you the right to request a re-examination of
your case under its review procedure (copy attached). If you decide to
request such a review and having followed the Forces full process you are
still dissatisfied, then you have the right to direct your comments to the
Information Commissioner who will give it consideration.

 

Kind regards,

 

    Vicky Griffiths
Swyddog Ymchwil ac Ansawdd Data| Research and Data Quality Officer
[2]cid:image001.jpg@01D3EB70.2E0684C0 Rheolwr Rheoli Data a Datgeliadau | Data Management and Disclosure Unit
Pencadlys Heddlu De Cymru | South Wales Police Headquarters
(: 01656 303444
[3]cid:image002.jpg@01D3EB70.2E0684C0 [4]cid:image003.jpg@01D3EB70.2E0684C0 [5]cid:image004.jpg@01D3EB70.2E0684C0 [6]cid:image005.jpg@01D3EB70.2E0684C0

 

 

 

 

 

Ymateb nad yw'n Argyfwng\ Non-Emergency Response

Oes angen i chi siarad â'r heddlu ond nid oes angen ymateb brys arnoch?
Gallwch roi gwybod am fater drwy ein gwefan south-wales.police.uk, anfon
neges breifat atom drwy gyfrif Facebook neu Twitter swyddogol Heddlu De
Cymru, neu ffonio 101. Gallwch ddefnyddio 101 i roi gwybod am achosion nad
ydynt yn rhai brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mewn argyfwng,
ffoniwch 999 bob amser.

Do you need to speak to the police but don’t require an emergency
response? You can make a report via our website south-wales.police.uk,
send us a private message via an official South Wales Police Facebook or
Twitter account, or call 101. 101 can be used to report a non-emergency to
any force in Wales and England. In an emergency always dial 999.

Cymorth Iaith Gymraeg\Welsh Language Support

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Ymwadiad Heddlu de Cymru\South Wales Police Disclaimer

Gallai defnyddio neu ddatgelu’r neges e-bost hon heb awdurdod fod yn
anghyfreithlon. Gallwch weld ein datganiad cyfrinachedd yn:
https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/....

Unauthorised use or disclosure of this email may be unlawful. View our
confidentiality statement at
https://www.south-wales.police.uk/police....

References

Visible links
1. mailto:[South Wales Police request email]
2. https://www.south-wales.police.uk/
3. http://fb.me/swpolice
4. https://www.instagram.com/swpolice/
5. https://twitter.com/swpolice
6. https://www.youtube.com/user/swptv