Ystadegau am iaith disgyblion, Ionawr 2018

Hywel M. Jones made this Rhyddid Gwybodaeth request to Llywodraeth Cymru

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf ddiweddariad gan ddefnyddio Cyfrifiad Ysgolion Ionawr 2018 yn lle 2017 i 'ATISN 11534 Annex A 2017 tables 2.xlsx' a roddwyd yn ateb i https://www.whatdotheyknow.com/cy/reques... os gwelwch yn dda?

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Annwyl Mr Jones,
 
Gwelwch y llythyr cydnabyddiaeth ynghlwm os gwelwch yn dda.
 
Jane E Brookman

Government and Corporate Business Team/Tîm Business y Llywodraeth a
Corfforaethol
Health and Social Services Group/Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Welsh Government/Llywodraeth Cymru
 
Wrth adael Llywodraeth Cymru sganiwyd y neges yma am bob feirws. Mae
Llywodraeth Cymru yn diogelu eich data o ddifrif. Os cysylltwch â
Llywodraeth Cymru Mae ein hysbysiad [1]preifatrwydd esbonio sut rydym yn
defnyddio eich gwybodaeth a ffyrdd yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth
a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain
at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all
known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data
seriously. If you contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice
explains how we use your information and the ways in which we protect your
privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence
received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh
will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. https://gov.wales/about/welsh-government...
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Llywodraeth Cymru

2 Atodiad

Annwyl Mr Jones,

Os gwelwch yn dda gweler y llythyr ymateb i'ch cais diweddar am wybodaeth.

Diolch,

Joseph Beese.
Tîm Busnes y Llywodraeth.

dangos adrannau a ddyfynnir