Use of agency social workers

Jim Ward made this Freedom of Information request to Carmarthenshire Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Carmarthenshire Council,

Please can you provide the following information under the Freedom of Information Act:

1 - How many qualified social workers were working on a temporary (agency) basis at the Council on Monday 20th May 2019, split by:

a) Children’s Services social work roles

b) Adults’ Services social work roles

2 – What was the total spend by your organisation on temporary (agency) social work professionals during the financial year 1/4/18 to 31/3/19?

Yours faithfully,

Jim Ward

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich ebost. Mae hwn yn derbyn sylw a bydd ymateb pellach yn cael
ei ddarparu cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 - 20
diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad arnom ynghylch y wybodaeth yr
ydych yn gofyn amdano.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (ceisiadau am fynediad i ddata personol)
– un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Thank you for your email. This is receiving attention and a further
response will be provided as soon as possible.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

Freedom of Information Act 2000/Environmental Information Regulations 2004
- 20 working days, unless we need clarification regarding the information
you are seeking.

General Data Protection Regulation (requests for access to personal data)
– one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Information Governance Team
Carmarthenshire County Council

 

FOIA, Carmarthenshire Council

1 Atodiad

Dear Mr. Ward

 

Thank you for your request for information, which was received on 3^rd
June, 2019 and has been dealt with under the Freedom of Information Act
2000.

 

The specific information you requested was as follows:

 

1 - How many qualified social workers were working on a temporary (agency)
basis at the Council on Monday 20th May 2019, split by:

 

a) Children’s Services social work roles

 

b) Adults’ Services social work roles

 

In response, we do not hold information relevant to your request as there
were no agency workers working on a temporary basis at the Council for the
dates specified.

 

2 – What was the total spend by your organisation on temporary (agency)
social work professionals during the financial year 1/4/18 to 31/3/19?

 

There was no expenditure on social work professionals during 18/19 via our
approved agency supplier.

 

Yours sincerely

 

Julie John

Information Officer

Regeneration & Policy/Adfywio a Pholisi

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]cid:image001.png@01D42E6B.C17E3840

 

 

References

Visible links