Unmetalled Roads with vehicular access

Darren Roberts made this Freedom of Information request to Cyngor Caerdydd

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Cardiff Council,

Could you please provide information unmetalled roads with vehicular access, such as ORPAs, White Roads and UCRs.

If available, could you please provide the information as KML, Shape or CSV format with parish name, parish number, unique track reference / usrn number and grid coordinates including waypoints for the tracks?

Yours faithfully,

Darren Roberts

Cyngor Caerdydd

Annwyl Mr Roberts

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI10129

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear Mr Roberts

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI10129

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]

Cyngor Caerdydd

1 Atodiad

Annwyl Mr Roberts

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI10129.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol, Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Mr Roberts

Please find attached a response to your request : FOI10129.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]