Universal Basic Income

T.J made this Rhyddid Gwybodaeth request to Llywodraeth Cymru

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Welsh Government,

I am writing to kindly request information regarding any analysis undertaken by the Welsh Government, or requested by the Welsh Government, regarding the feasibility of the introduction of Universal Basic Income (UBI)/ UBI pilots in Wales.

I would also like to request copies of any correspondence between Welsh Government officials, Ministers and external stakeholders regarding UBI pilots in Wales.

Yours faithfully,

Tyler Jenkins

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Dear Tyler Jenkins,

Further to your recent request for information, please find our acknowledgement letter attached.

Yours sincerely,

Rebecca

Rebecca Janczewski

Yr Is-adran Dyfodol Ffyniannus / Prosperous Futures Division
Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus / Education and Public Services Group
Llywodraeth Cymru | Welsh Government
Parc Cathays | Cathays Park
Caerdydd | Cardiff
CF10 3NQ

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein hysbysiad preifatrwydd<”https://gov.wales/about/welsh-government...> yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government then our Privacy Notice<https://gov.wales/about/welsh-government...> explains how we use your information and the ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Llywodraeth Cymru

18 Atodiad

Good afternoon Tyler Jenkins,

Please find attached response to your Freedom of Information request.

Yours sincerely,

Rebecca

Rebecca Janczewski
Yr Is-adran Dyfodol Ffyniannus / Prosperous Futures Division
Grwp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus / Education and Public Services Group
Llywodraeth Cymru | Welsh Government
Parc Cathays | Cathays Park
Caerdydd | Cardiff
CF10 3NQ

ebost | Email : rebecca.janczewski@gov.wales
Os hoffech dderbyn ohebiaeth yn yr iaith Gymraeg neu os hoffech dderbyn unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol drwy gyfrwng y Gymraeg, gadewch i mi wybod.

If you wish to receive correspondence in the Welsh language, or you wish any further correspondence to be in the Welsh language, please let me know.

dangos adrannau a ddyfynnir