Temporary Agency Usage

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Carmarthenshire County Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Carmarthenshire County Council,

Please could you provide me with the following information?
1.Temporary agency spend for 2021 & year to date including a list of agencies that supplied to you and their individual spend for Nursing support and health care.
2. Locations / Departments that are using agency staff and their total spend.
3. Agreements in place with agencies and their renewal dates.

Yours faithfully,

George Smith

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir