Sports and Leisure locations in Wales

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Sports Council for Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru,

This is a request under the Freedom of Information Act.

Please could you provide a list of sport and leisure facility locations within Wales including name and facilities available, organisation owner and address including postcode. xls or csv format would be great.

Yours faithfully,

Louise Cross

Dear Sports Council for Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru,

The respondent time for my FOI request has passed, this was due by the 30th June 2015. Please could you check on the information I have requested and get back to me.

Yours faithfully,

Louise

1 Atodiad

Afternoon Louise

 

Many apologies as I did not receive your original request.

 

Please find attached the only information we have on file.

 

If you require further information I suggest you may need to contact the
facilities themselves.

 

I hope you find this information helpful.

 

If you are dissatisfied with the way the Sports Council for Wales has
handled your request for information, you can request a review by writing
to:

 

The Chief Executive,

Sport Wales,

Sophia Gardens,

Cardiff

CF11 9SW

 

If you remain dissatisfied you have a right to appeal to the Information
Commissioner - Wales at:

 

Information Commissioner’s Office – Wales,

2nd Floor Churchill House

Churchill Way

Cardiff

CF10 2HH

 

There is no charge for making an appeal.

 

Kind regards.

Ceri Twohey
Finance Officer - Sales Ledger | Swyddog Cyllid
Sport Wales | Chwaraeon Cymru
Sophia Gardens | Gerddi Sophia
Cardiff | Caerdydd
CF11 9SW

Tel | Ffôn: 029 2033 8243

[1][email address]

[2]www.sportwales.org.uk | [3]www.chwaraeoncymru.org.uk

We want to inspire the next generation of Welsh sports stars to follow in
the footsteps of greatness. Watch our latest [4]film.

Rydyn ni eisiau ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o sêr chwaraeon Cymru i
ddilyn yn ôl troed mawredd. Gwyliwch ein [5]ffilm ddiweddaraf.

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

The information included in this email and any attachments is
confidential. If received in error, please notify the sender and delete it
immediately. Disclosure to any party other than the addressee, whether
inadvertent or otherwise, is not intended to waive confidentiality. Sport
Wales may monitor and record all emails for quality control and training
purposes. Except where this email is sent in the usual course of our
business, the views expressed in this email are those of the sender and
not of Sport Wales. Neither Sport Wales or sender accept any
responsibility for viruses, it is your responsibility to ensure you check
this email and any attachments for the presence of viruses.

Sport Wales is the brand name of the Sports Council for Wales whose
registered office is at Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW, and is a
company incorporated by Royal Charter and registered in England and Wales
with company registration number: RC000579.

Mae unrhyw wybodaeth a geir yn yr e-bost hwn, ac unrhyw atodiadau, yn
gyfrinachol. Os derbyniwch yr e-bost hwn mewn camgymeriad, rhowch wybod
i’r anfonwr os gwelwch yn dda a’i ddileu ar unwaith. Nid yw datgelu i
unrhyw un ar wahân i’r sawl y cyfeirir yr e-bost ato, boed yn ddamweiniol
neu fel arall, yn ildio cyfrinachedd yn fwriadol. Efallai y bydd Chwaraeon
Cymru’n monitro ac yn cofnodi’r holl e-byst ar gyfer rheoli ansawdd ac at
ddibenion hyfforddi. Ac eithrio pan anfonir yr e-bost hwn fel rhan o’n
gwaith a’n busnes arferol, mae’r safbwyntiau a fynegir yn yr e-bost hwn yn
perthyn i’r anfonwr ac nid i Chwaraeon Cymru. Nid yw Chwaraeon Cymru na’r
anfonwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am firysau a’ch cyfrifoldeb chi yw
sicrhau eich bod yn gwirio’r e-bost hwn ac unrhyw atodiadau am bresenoldeb
firysau.

Chwaraeon Cymru yw enw brand Cyngor Chwaraeon Cymru ac mae ei gyfeiriad
swyddfa cofrestredig yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW. Mae’n gwmni
sydd wedi’i ymgorffori gan Siarter Brenhinol ac mae’n gofrestredig yng
Nghymru ac yn Lloegr a’i rif cofrestru fel cwmni yw: RC000579.

References

Visible links
1. Click to send email to Ceri Twohey
mailto:[email address]
2. http://www.sportwales.org.uk/
3. http://www.chwaraeoncymru.org.uk/
4. http://www.youtube.com/watch?v=eNcU7h2Om...
5. http://www.youtube.com/watch?v=JC2uYuqJA...