Sporting events

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Welsh Government,

Please may you tell me what work/discussions are underway to bring major sporting events, such as a leg of Tour de France or the FIFA world cup to Wales?

Yours faithfully,

Peter Hall

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Gweler gohebiaeth ynghylch eich cais am wybodaeth.  Cyfeiriwch unrhyw
atebion at: [1]RhyddidGwyb.ESNR@llyw.cymru. 
 
Please find attached correspondence regarding your request for
information.  Please direct any replies to [2]FOI.ESNR@gov.wales.
 
Cofion/Regards,
 
Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit
Adran yr Economi a Thrafnidiaeth / Department for Economy and Transport
 
Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [3]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. mailto:RhyddidGwyb.ESNR@llyw.cymru
2. mailto:FOI.ESNR@gov.wales
3. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
4. https://gov.wales/about/welsh-government...