Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRP mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Sport Resilience Fund and Sport and Leisure Recovery Fund

We're waiting for RP to read a recent response and update the status.

Dear Sports Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru,

In relation to the £8m Sport Resilience Fund announced in April 2020 and the £14m Sport and Leisure Recovery Fund announced in September 2020 to support sports clubs during the pandemic, please provide a breakdown of how much funding was provided to rugby and rugby clubs.

Please also provide information relating to how gender participation and access was used to consider allocation of the two funding programmes, and whether these criteria were taken into account when providing support for rugby and rugby clubs.

Please provide an overall figure for how the two funds benefit women’s participation in sport, and to what extent women’s rugby benefited from the two funds.

Yours faithfully,

RP

Phil Stevens, Cyngor Chwaraeon Cymru

4 Atodiad

Dear RP,
Thank you for your email. Sport Wales considers this a request for
information under the Freedom of Information Act, and as such intends to
reply within 20 working days of reciept. 
In the meantime, if you have any further questions, please do not hesitate
to contact me directly.
Please note I've copied in my colleague, Ceri Twohey, who assists me in
FOI matters. 
Kind regards,
Phil

 ​
Phil Stevens
Information Security Lead  |  Arweinydd Diogelwch Gwybodaeth
Sport Wales | Chwaraeon Cymru
Sophia Gardens | Gerddi Sophia
Cardiff | Caerdydd
CF11 9SW
 
Tel | Ffôn:  [1]+44 (0)29 2033 8259
[2]phil.stevens@sport.wales
[3]www.sport.wales  |  [4]www.chwaraeon.cymru
 
At Sport Wales we work flexibly – so whilst it suits me to email now, I do not expect a response or action outside of your own working hours
Rydym yn gweithio'n hyblyg yn Chwaraeon Cymru– felly, er ei fod yn addas i mi e‑bostio nawr, nid wyf yn disgwyl ymateb na gweithred y tu allan i'ch oriau gwaith eich hun.
 
We welcome correspondence in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.
​Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
  [5][IMG]
Our Privacy Policy has now changed. [6]Click here to view our updated Privacy Policy
 
The information included in this email and any attachments is confidential. If received in error, please notify the sender and delete it immediately. 
Disclosure to any party other than the addressee, whether inadvertent or otherwise, is not intended to waive confidentiality. 
Sport Wales may monitor and record all emails for quality control and training purposes. 
Except where this email is sent in the usual course of our business, the views expressed in this email are those of the sender and not of Sport Wales.  
Neither Sport Wales or sender accept any responsibility for viruses, it is your responsibility to ensure you check this email and any attachments for the presence of viruses.

Sport Wales is the brand name of the Sports Council for Wales whose registered office is at Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW, 
and is a company incorporated by Royal Charter and registered in England and Wales with company registration number: RC000579.
Mae unrhyw wybodaeth a geir yn yr e‑bost hwn, ac unrhyw atodiadau, yn gyfrinachol.  
Os derbyniwch yr e‑bost hwn mewn camgymeriad, rhowch wybod i’r anfonwr os gwelwch yn dda a’i ddileu ar unwaith.  
Nid yw datgelu i unrhyw un ar wahân i’r sawl y cyfeirir yr e‑bost ato, boed yn ddamweiniol neu fel arall, yn ildio cyfrinachedd yn fwriadol.  
Efallai y bydd Chwaraeon Cymru’n monitro ac yn cofnodi’r holl e‑byst ar gyfer rheoli ansawdd ac at ddibenion hyfforddi.  
Ac eithrio pan anfonir yr e‑bost hwn fel rhan o’n gwaith a’n busnes arferol, mae’r safbwyntiau a fynegir yn yr e‑bost hwn yn perthyn i’r anfonwr ac nid i Chwaraeon Cymru. 
Nid yw Chwaraeon Cymru na’r anfonwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am firysau a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwirio’r e‑bost hwn ac unrhyw atodiadau am bresenoldeb firysau.

Chwaraeon Cymru yw enw brand Cyngor Chwaraeon Cymru ac mae ei gyfeiriad swyddfa cofrestredig yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW. 
Mae’n gwmni sydd wedi’i ymgorffori gan Siarter Brenhinol ac mae’n gofrestredig yng Nghymru ac yn Lloegr a’i rif cofrestru fel cwmni yw: RC000579.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: RP <[FOI #748085 email]>
Sent: 16 April 2021 15:45
To: Freedom of Information <[Sport Wales request email]>
Subject: [External Email]- Freedom of Information request - Sport
Resilience Fund and Sport and Leisure Recovery Fund
 
Dear Sports Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru,

In relation to the £8m Sport Resilience Fund announced in April 2020 and
the £14m Sport and Leisure Recovery Fund announced in September 2020 to
support sports clubs during the pandemic, please provide a breakdown of
how much funding was provided to rugby and rugby clubs.

Please also provide information relating to how gender participation and
access was used to consider allocation of the two funding programmes, and
whether these criteria were taken into account when providing support for
rugby and rugby clubs.

Please provide an overall figure for how the two funds benefit women’s
participation in sport, and to what extent women’s rugby benefited from
the two funds.

Yours faithfully,

RP

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[FOI #748085 email]

Is [Sport Wales request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Sports Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru? If so, please contact us using
this form:

[7]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[8]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the
latest advice from the ICO:

[9]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+44%20(0)29%202033%208259
2. mailto:phil.stevens@sport.wales
3. http://www.sport.wales/
4. http://www.chwaraeon.cymru/
5. https://www.sport.wales/beactivewalesfund
6. http://privacy.sport.wales/
7. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
8. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywRP mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.