Social Care Services Structure

Chloe made this Freedom of Information request to Carmarthenshire Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear Carmarthenshire Council,

Please could you provide us with the contact details of the team managers and service managers of the children’s social work teams.

I hope to hear from you soon.

Yours faithfully,
Chloe Riley

FOIA, Carmarthenshire Council

Diolch am eich ebost. Mae hwn yn derbyn sylw a bydd ymateb pellach yn cael
ei ddarparu cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 - 20
diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad arnom ynghylch y wybodaeth yr
ydych yn gofyn amdano.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (ceisiadau am fynediad i ddata personol)
– un mis ar ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Thank you for your email. This is receiving attention and a further
response will be provided as soon as possible.

If you are making a request for information, the following timescales will
apply:

Freedom of Information Act 2000/Environmental Information Regulations 2004
- 20 working days, unless we need clarification regarding the information
you are seeking.

General Data Protection Regulation (requests for access to personal data)
– one month from the receipt of the request.

If we do need to clarify any aspect of your request, we will contact you
as soon as possible.

Information Governance Team
Carmarthenshire County Council

 

FOIA, Carmarthenshire Council

Dear Ms Riley,

Thank you for your request for information, which was received on 5th
April, 2019 and has been dealt with under the Freedom of Information Act
2000.

The specific information you requested was contained in your email below.

In response:

Noreen Jackman  Service Manager                        
[email address]
Noeline Thomas          Service Manager                        
[email address]
Bethan James            Service Manager Corporate Parenting            
[email address]
Frances Lewis           Service Manager                        
[email address]
Jayne Meredith  Service Manager                        
[email address]       

Yours sincerely

Julie John
Information Officer
Regeneration & Policy/Adfywio a Pholisi
Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr
Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin
 
Allanol/External (01267) 224498
Mewnol/Internal: 4498

               

dangos adrannau a ddyfynnir