Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywKevin Gibbs mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Risk to Carers during Covid Pandemic

We're waiting for Kevin Gibbs to read a recent response and update the status.

Dear Care Inspectorate Wales,

Can you please inform me if you have been made aware of any carer suicides, or carer suicide attempts during the Covid pandemic?

How many cases of carers attempting suicide, or being successful at suicide have the CIW been made aware of in the last 18 months?

Which Local Authority areas do these carers reside in?

What do the CIW do to support the carers that have attempted suicide due to behaviour of social services departments?

Yours faithfully,
K. Gibbs

Arolygiaeth Gofal Cymru

Diolch i chi am gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) mae'r neges yma
yn gadarnhad ein bod wedi derbyn eich e-bost. Os ydych wedi cysylltu gyda
AGC i gofnodi achos i godi pryder am wasanaeth, dyma'ch cydnabyddiaeth
wrth AGC bydd aelod o'n tîm Cyswllt mewn cysylltiad â chi cyn bo hir.

Nod AGC yw ceisio ymateb i chi o fewn 48 awr, ond os bydd angen i chi
siarad â rhywun ar frys gallwch gysylltu âg AGC ar 0300 7900 126 a dewis
yr opsiwn perthnasol.

Thank you for contacting Care Inspectorate Wales (CIW) this automatic
reply is confirmation we have received your email. If you have contacted
us to raise a concern about a service this is your acknowledgement from
CIW and a member of our Connect team will be in touch with you shortly.

CIW aim to respond to you within 48 hours, but if you do need to speak to
someone urgently you can contact CIW on 0300 7900 126 and select the
relevant option.’ Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi
adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr
angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein
[1]hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich
gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu
gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On
leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses.
The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you
contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice explains how we
use your information and the ways in which we protect your privacy. We
welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead
to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Arolygiaeth Gofal Cymru

1 Atodiad

Dear K. Gibbs

 

Please find attached our response to your request for information
submitted to Care Inspectorate Wales on 10 August 2021.

 

Kind regards

 

Kirsty Manton

Rheolwr Ansawdd a Gwybodaeth / Quality & Information Manager
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)  / Care Inspectorate Wales (CIW)

Ffôn / Tel: 0300 790 0126
E-bost: AGCGwybodaeth@llyw.cymru / E-mail: CIWInformation@gov.wales

[1]www.arolygiaethgofal.cymru  / [2]www.careinspectorate.wales

[3]Twitter:  [4]@arolygu_gofal /  [5]@care_wales

[6]Mynnwch gael ein cylchlythyr / [7]Get our newsletter

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i fwriadu ar gyfer y derbynnydd(ion) yn unig a gall
gynnwys gwybodaeth gyfrinachol. Os ydych chi'n credu eich bod wedi derbyn
yr e-bost hwn mewn camgymeriad, a wnewch chi ei ddileu a hysbysu
Arolygiaeth Gofal Cymru trwy anfon e-bost at [8]CIWInformation@llyw.cymru.
Ni ddylech gopïo, defnyddio na datgelu cynnwys yr e-bost hwn heb ganiatâd
Arolygiaeth Gofal Cymru. I ddarganfod sut mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn
defnyddio ac yn storio gwybodaeth bersonol, darllenwch ein [9]AGCHysbysiad
Preifatrwydd

 

This email is intended for the addressee(s) only and may contain
confidential information.  If you believe that you have received this
email in error, please delete it and notify Care Inspectorate Wales at
[10]CIWInformation@gov.wales.  You should not copy, use or disclose the
content of this email without the consent of Care Inspectorate Wales.  To
find out how Care Inspectorate Wales uses and stores personal information,
please read our [11]CIW Privacy Notice

 

 

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [12]hysbysiad
preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym
yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.
Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government
this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes
the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [13]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. http://www.aggcc.org.uk/
2. http://www.cssiw.org.uk/
3. http://www.twitter.com/care_wales
4. http://www.twitter.com/Arolygu_gofal
5. http://www.twitter.com/care_wales
6. https://cssiw.gov.wales/news/newsletters...
7. https://cssiw.gov.wales/news/newsletters...
8. mailto:CIWInformation@llyw.cymru
9. https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym...
10. mailto:CIWInformation@gov.wales
11. https://careinspectorate.wales/how-we-us...
12. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
13. https://gov.wales/about/welsh-government...

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywKevin Gibbs mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.