Prosecution Costs for Wales in Bermuda Case

South Wales Police and Crime Commissioner Nid oedd gan y wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dear South Wales Police and Crime Commissioner,

I ask to have explained, to be provided all information about, the prosecution of a local resident for offences committed in Bermuda. I wish to understand:
The decision to prosecute in Wales, not Bermuda
The cost of the proceedings in terms of resources and costs
How much the Bermuda police contributed to the cost
Who is pursuing recovery of the funds taken
Whether we will have funds reinstated
I note the Bermuda police did not attend but that an officer quoted is also named in the Paradise Papers according to a report at www.bermudapolice.com

Yours faithfully,

Rhys Evans

South Wales Police and Crime Commissioner

Diolch am gysylltu â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.

 

Ymholiadau Cyffredinol

Os yw'ch neges yn ymholiad cyffredinol neu os yw'n rhoi gwybod i
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu am rywbeth rydych yn fodlon neu'n
anfodlon yn ei gylch, neu'n codi mater rydych yn credu y dylai'r
Comisiynydd fod yn ymwybodol ohono, byddwch yn derbyn ymateb cyn gynted â
phosibl, a heb fod yn hwyrach na 20 diwrnod gwaith. Gallwch hefyd ddod o
hyd i rywfaint, neu'r holl, wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar ein gwefan:
[1]www.southwalescommissioner.wales

 

Cwynion

Os oes cwyn gennych am swyddogion neu staff Heddlu De Cymru, byddaf yn ei
hanfon ymlaen i'r Adran Safonau Proffesiynol o fewn yr Heddlu, y mae gofyn
iddynt ymateb i chi'n uniongyrchol. Am ragor o fanylion, gweler yr adran
'Cwynion' ar fy ngwefan:
[2]http://commissioner.south-wales.police.u...
neu cysylltwch â ni drwy ffonio: 01656306190

 

Ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Noder, os bydd eich ymholiad o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, bydd yn
derbyn ymateb cyn gynted â phosibl. Ceisiwn bob tro anelu at ymateb i chi
yn llawn, neu'ch diweddaru ar hynt eich ymholiad, o fewn 20 diwrnod
gwaith.

Unwaith yn rhagor, diolch am gysylltu ag Alun Michael (Y Gwir Anrh. Alun
Michael Y.H, O.St J, FRSA).

 

 

Thank you for contacting the Police and Crime Commissioner for South
Wales.

 

General Enquiries

If your message contains a general enquiry or tells the Police and Crime
Commissioner about something you are pleased or unhappy with, or raises an
issue that you think the commissioner ought to be aware of, you will
receive a response as soon as possible and no later than 20 working days.
You may also find some, or all, of the information you require on our
website: [3]http://www.southwalescommissioner.wales

 

Complaints

If you have a complaint about officers or staff of South Wales Police, I
will forward it to the Professional Standards Department within the Force
which is required to respond to you directly. For more details, please see
the ‘Complaints’ page on my website:
[4]http://commissioner.south-wales.police.u...
or reach us by telephone on: 01656306190

 

Requests under the Freedom of Information Act 2000

Please note that if your query is under the Freedom of Information Act
will receive a response as quickly as possible. We always aim to respond
to you fully, or update you on progress, within 20 working days.

Once again thank you for contacting Alun Michael (Rt Hon Alun Michael JP,
O.St J, FRSA).

 

 

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101… Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101… The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

dangos adrannau a ddyfynnir

South Wales Police and Crime Commissioner

Dear Mr Evans

 

I write to acknowledge receipt of your e-mail dated 27^th February 2018.

 

The information you request needs to be sent to South Wales Police at
[1][email address] or you can provide me
with permission to send this on your behalf.

 

Yours faithfully

 

 

Jayne Powney

PUBLIC RESPONSE MANAGER/ RHEOLWR YMATEB Y CYHOEDD

Office of the Police and Crime Commissioner for South Wales / Swyddfa
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

 

Ty Morgannwg

Police Headquarters / Pencadlys yr Heddlu

Bridgend / Pen-y-Bont ar Ogwr

CF31 3SU

 

More information available on our website or through Twitter:
@commissionersw

 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a Saesneg / We welcome correspondence in
Welsh and English

 

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101… Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101… The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear South Wales Police and Crime Commissioner,

Thank you. The email address did not display but I have sent a request to South Wales Police:

https://www.whatdotheyknow.com/request/p...

Is this the same organisation?

Thank you.

Yours faithfully,

Rhys Evans

South Wales Police and Crime Commissioner

Dear Mr Evans

 

I write further in this matter following your e-mail dated 5^th March.

 

South Wales Police and the Office of the South Wales Police and Crime
Commissioner are two different entities.

 

South Wales Police will hold the information you require.  I will forward
your request to them.

 

Yours faithfully

 

Jayne Powney

PUBLIC RESPONSE MANAGER/ RHEOLWR YMATEB Y CYHOEDD

Office of the Police and Crime Commissioner for South Wales / Swyddfa
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

 

Ty Morgannwg

Police Headquarters / Pencadlys yr Heddlu

Bridgend / Pen-y-Bont ar Ogwr

CF31 3SU

 

More information available on our website or through Twitter:
@commissionersw

 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a Saesneg / We welcome correspondence in
Welsh and English

 

Ydych chi angen siarad gyda'r heddlu ond nad oes angen ymateb brys arnoch?
Ffoniwch 101… Gellir defnyddio'r rhif i roi gwybod am achos nad yw'n un
brys i unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

 

Do you need to speak to police but don't require an emergency response?
Call 101… The number can be used to report a non-emergency to any force in
Wales and England.

In an emergency, always dial 999.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

South Wales Police welcomes receiving correspondence in Welsh and English.
Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

dangos adrannau a ddyfynnir