Payment made to officer reaching 20 years of police service

Nick Schofield made this Rhyddid Gwybodaeth request to Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r cais yn aros am eglurhad. Os Nick Schofield ydych chi, os gwelwch yn dda, mewngofnodi i anfon neges ddilynol.

Dear Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner,

Please can you let me know the amount an officer of Bedfordshire Police Force receives on reaching 20 years service. Lincolnshire Police give their officers £50 in retail vouchers.

Yours faithfully,

Nick Schofield

Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Diolch am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed
Powys. Rydym yn cydnabod ein bod wedi derbyn eich neges e-bost.

Os oedd eich neges yn sylw cyffredinol, yn ymwneud â chwyn, neu'n neges
ganmoliaeth, byddwn yn ymateb o fewn tair wythnos.

Os oedd eich neges yn achwyn am heddweision neu staff Heddlu Dyfed Powys,
gan gynnwys cwyn am blismona gweithredol, byddwn yn anfon eich neges
ymlaen at sylw'r Heddlu. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi sut
gaiff ei thrin, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod lle bo'n addas. Mae gan
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu rôl o ran monitro sut mae'r heddlu'n
trin cwynion yn erbyn heddweision a staff Heddlu Dyfed Powys, ac yn ymateb
iddynt, ond nid yw'n ymwneud ag ymchwilio i'r fath gwynion.

Am ragor o wybodaeth am sut yr ymdrinnir â chwynion, cliciwch [1]yma i
ymweld â'n gwefan.

Diolch eto am eich neges ac am gysylltu â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu.

 

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Rhif ffôn: 01267 226440
[2]wefan | [3]twitter | [4]facebook

 

Thank you for contacting the Office of the Police and Crime Commissioner
for Dyfed-Powys. We acknowledge receipt of your e-mail.

If your contact is a general comment, complaint related or of a
complimentary nature, we will respond within three weeks.

If your contact is a complaint about Dyfed-Powys Police's officers or
staff, including complaints about operational policing, we will forward
your email to the Force for their action. We will write to advise you of
how it will be dealt with and include a reference number where
appropriate. The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys has a role
in monitoring how the police handle and respond to complaints against
Dyfed-Powys Police officers and staff, but is not involved in the
investigation of such complaints.

For further information on how complaints are handled, click [5]here to
visit our website.

Thank you again for your email and for taking the time to contact the
Office of the Police and Crime Commissioner.

 

Office of the Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

Phone: 01267 226440
[6]website | [7]twitter | [8]facebook

 

 

References

Visible links
1. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/beth...
2. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...
5. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/what...
6. http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/en/
7. https://twitter.com/DPOPCC
8. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...

FOI, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

1 Atodiad

Dear Mr Schofield,

 

Reference No: 744/2016

 

Thank you for your request for information dated 24^th October 2016
concerning amount received by Officers for reaching 20 years’ service.

 

Dyfed-Powys Police acknowledge receipt of your request which is being
processed under the Freedom of Information Act 2000 however, prior to
processing the request please would you clarify whether ‘Bedfordshire
Police Force’ is meant to say Dyfed-Powys Police Force?

 

After receiving the clarification, your request will then be considered and you
will receive a response within the statutory timescale of 20 working days as
defined by the Freedom of Information Act 2000, subject to the information not
being exempt or containing a reference to a third party. If we do not receive
clarification from you within 20 working days, then your request will be closed.

 

There may be a fee payable for the retrieval, collation and provision of the
information you request. If this is the case you will be informed and the 20
working day timescale will be suspended until we receive payment from you. If
you chose not to make a payment then your request will remain unanswered.

 

I would like to take this opportunity to thank you for your interest in
Dyfed Powys Police and look forward to your response.

 

 

Yours sincerely,

 

Nicola

 

N.J.Barresi

Nicola Barresi

Administrative Assistant – Information Management/Legal & Compliance
Directorate.

Cynorthwyydd Gweinyddol – Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a
Chydymffurfio/Rheoli Gwybodeth.

Pencadlys yr Heddlu/Police Headquarters

Caerfyrddin/Carmarthen

Ffon/Tel:  01267 222020 est/ext:   23453

Llinell Uniongyrchol/Direct Line:  01267 226014

[email address]

 

 

 

A oeddech chi’n gwybod bod modd cyrchu gwybodaeth ynghylch heddlu Dyfed
Powys drwy Gynllyn Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Dyfed-Powys?  Mae’r
ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

 

Did you know you can access information about Dyfed-Powys Police via the
Dyfed-Powys Police Publication Scheme and the Dyfed-Powys Police
Disclosure Log?  Both are available via the following links:

 

[1]http://www.dyfed-powys.police.uk/en/abou...

[2]http://www.dyfed-powys.police.uk/en/abou...

 

Dyfed Powys Police provides you the right to request a re-examination of
your case under its review procedure. If you decide to request such a
review and having followed the Force’s full process you are still
dissatisfied, then you have the right to direct your comments to the
Information Commissioner who will give it consideration.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

Dyfed Powys Police the lowest levels of recorded crime and highest total
detection rate across the whole of England and Wales.

Heddlu Dyfed Powys y lefelau isaf o droseddau a recordiwyd a r gyfradd
ddatrys uchelaf ar draws Cymru a Lloegr gyfan.

 

References

Visible links
1. http://www.dyfed-powys.police.uk/en/abou...
2. http://www.dyfed-powys.police.uk/en/abou...

Bryant Claire, Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

2 Atodiad

Dear Mr Schofield

 

Thank you for contacting the Office of the Police and Crime Commissioner
for Dyfed-Powys. The information you have requested is not held by the
Police and Crime Commissioner. The information may be held by Dyfed-Powys
Police, and therefore I have forwarded your enquiry to the Force to
process. They will respond to you in due course.

 

Yours sincerely,

 

Claire.

 

 

Claire Bryant

 

Swyddog Cydymffurfio / Compliance Officer

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu / Police & Crime Commissioner’s
Office

Rhif ffon / Phone: 01267 226458  Pencadlys est / HQ Ext: 23284

 

PLEASE NOTE OUR E-MAIL ADDRESSES HAVE CHANGED:

E bost / E mail: [1]Claire.Bryant.[Dyfed-Powys PCC request email]

 

[2]website | [3]twitter | [4]facebook

[5]CPA logo

 

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

Dyfed Powys Police the lowest levels of recorded crime and highest total
detection rate across the whole of England and Wales.

Heddlu Dyfed Powys y lefelau isaf o droseddau a recordiwyd a r gyfradd
ddatrys uchelaf ar draws Cymru a Lloegr gyfan.

 

References

Visible links
1. mailto:Claire.Bryant.[Dyfed-Powys PCC request email]
2. http://www.dyfed-powys.pcc.police.uk/Ind...
3. https://twitter.com/DPOPCC
4. http://www.facebook.com/dyfedpowyspolice...