List of latest inspection reports

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Care Inspectorate Wales,

We would like to make an FOI request for a record of your list of latest inspections. Please be sure to include the service provider name, type of service, date of inspection, rating & the report web link.

Please also provide the record in a CSV format if possible.

Thank you,
With kind regards,
Nikhil Prabhu

Arolygiaeth Gofal Cymru

Diolch i chi am gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) mae'r neges yma
yn gadarnhad ein bod wedi derbyn eich e-bost. Os ydych wedi cysylltu gyda
AGC i gofnodi achos i godi pryder am wasanaeth, dyma'ch cydnabyddiaeth
wrth AGC bydd aelod o'n tîm Cyswllt mewn cysylltiad â chi cyn bo hir.

Nod AGC yw ceisio ymateb i chi o fewn 48 awr, ond os bydd angen i chi
siarad â rhywun ar frys gallwch gysylltu âg AGC ar 0300 7900 126 a dewis
yr opsiwn perthnasol.

Thank you for contacting Care Inspectorate Wales (CIW) this automatic
reply is confirmation we have received your email. If you have contacted
us to raise a concern about a service this is your acknowledgement from
CIW and a member of our Connect team will be in touch with you shortly.

CIW aim to respond to you within 48 hours, but if you do need to speak to
someone urgently you can contact CIW on 0300 7900 126 and select the
relevant option.’ Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi
adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr
angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein
[1]hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich
gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu
gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On
leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses.
The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you
contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice explains how we
use your information and the ways in which we protect your privacy. We
welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead
to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Arolygiaeth Gofal Cymru

Dear Mr Prabhu
 
Thank you for your request below and for the further clarification you
provided (by direct email) in regards to the information you require.
 
You advised that you require the information set out in your request below
limited to all Adults Service's registered with CIW. I explained that we
are unable to provide ratings as ratings are not currently applied to
these services. 
 
The information you have requested is considered to be public information
and therefore your request is not subject to the Freedom of Information
Act.  We will provide the information to you as soon as it had been
prepared.
 
Kind regards
 
Kirsty Manton
Rheolwr Ansawdd a Gwybodaeth / Quality & Information Manager
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)  / Care Inspectorate Wales (CIW)
Ffôn / Tel: 0300 790 0126
E-bost: AGCGwybodaeth@llyw.cymru / E-mail: CIWInformation@gov.wales
[1]www.arolygiaethgofal.cymru  / [2]www.careinspectorate.wales
[3]Twitter: [4]@arolygu_gofal / [5]@care_wales
[6]Mynnwch gael ein cylchlythyr / [7]Get our newsletter
 
Mae'r e-bost hwn wedi'i fwriadu ar gyfer y derbynnydd(ion) yn unig a gall
gynnwys gwybodaeth gyfrinachol. Os ydych chi'n credu eich bod wedi derbyn
yr e-bost hwn mewn camgymeriad, a wnewch chi ei ddileu a hysbysu
Arolygiaeth Gofal Cymru trwy anfon e-bost at [8]CIWInformation@llyw.cymru.
Ni ddylech gopïo, defnyddio na datgelu cynnwys yr e-bost hwn heb ganiatâd
Arolygiaeth Gofal Cymru. I ddarganfod sut mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn
defnyddio ac yn storio gwybodaeth bersonol, darllenwch ein [9]AGCHysbysiad
Preifatrwydd
 
This email is intended for the addressee(s) only and may contain
confidential information.  If you believe that you have received this
email in error, please delete it and notify Care Inspectorate Wales at
[10]CIWInformation@gov.wales.  You should not copy, use or disclose the
content of this email without the consent of Care Inspectorate Wales.  To
find out how Care Inspectorate Wales uses and stores personal information,
please read our [11]CIW Privacy Notice
 
 
 

dangos adrannau a ddyfynnir

Arolygiaeth Gofal Cymru

2 Atodiad

  • Attachment

    CIW 2021 026 N Prabhu List of Inspections Adults Services 20210611 Adults services data CSV.csv.txt

    621K Download View as HTML

  • Attachment

    CIW 2021 026 N Prabhu List of Inspections Adults Services 20210611 Adults services data.xlsx

    186K Download View as HTML

Dear Nikhil Prabhu

 

Thank you your request in regard to CIW Inspections for adults services.

 

You requested a list of the latest CIW inspections, to include the service
provider name, type of service, date of inspection, rating & the report
web link.  You clarified by email on 04/06/2021 that the list is to
contain all adults services only.

 

Please find attached list as requested.  This includes all Adult Care
Homes, Domiciliary Support Services and Adult Placement Schemes in Wales,
this covers all services for adults. The list includes the name of the
service, the category of the service, the name of the provider, the date
of the service’s latest CIW inspection report and the URL and hyperlink to
the latest inspection report on our website, where available.  We are
unable to provide ratings to you as CIW do not currently apply ratings to
adults services.

 

To note, some services do not have a latest inspection recorded against
them as these services have not yet been inspected since they became
registered. We are therefore unable to provide links to inspection reports
for these services.

 

You requested the list in CSV format, which is attached.  However, the
hyperlinks to the inspection reports do not work in a CSV file so we can
only include the web URLs to them within that.  I have therefore also
attached an Excel version of the list with the active report hyperlinks in
it as these may make it easier for you to access the reports.

 

I hope this information is of assistance to you.

 

Kind regards

 

Kirsty Manton

Rheolwr Ansawdd a Gwybodaeth / Quality & Information Manager
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)  / Care Inspectorate Wales (CIW)

Ffôn / Tel: 0300 790 0126
E-bost: AGCGwybodaeth@llyw.cymru / E-mail: CIWInformation@gov.wales

[1]www.arolygiaethgofal.cymru  / [2]www.careinspectorate.wales

[3]Twitter:  [4]@arolygu_gofal /  [5]@care_wales

[6]Mynnwch gael ein cylchlythyr / [7]Get our newsletter

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i fwriadu ar gyfer y derbynnydd(ion) yn unig a gall
gynnwys gwybodaeth gyfrinachol. Os ydych chi'n credu eich bod wedi derbyn
yr e-bost hwn mewn camgymeriad, a wnewch chi ei ddileu a hysbysu
Arolygiaeth Gofal Cymru trwy anfon e-bost at [8]CIWInformation@llyw.cymru.
Ni ddylech gopïo, defnyddio na datgelu cynnwys yr e-bost hwn heb ganiatâd
Arolygiaeth Gofal Cymru. I ddarganfod sut mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn
defnyddio ac yn storio gwybodaeth bersonol, darllenwch ein [9]AGCHysbysiad
Preifatrwydd

 

This email is intended for the addressee(s) only and may contain
confidential information.  If you believe that you have received this
email in error, please delete it and notify Care Inspectorate Wales at
[10]CIWInformation@gov.wales.  You should not copy, use or disclose the
content of this email without the consent of Care Inspectorate Wales.  To
find out how Care Inspectorate Wales uses and stores personal information,
please read our [11]CIW Privacy Notice

 

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [12]hysbysiad
preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym
yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.
Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government
this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes
the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [13]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. http://www.aggcc.org.uk/
2. http://www.cssiw.org.uk/
3. http://www.twitter.com/care_wales
4. http://www.twitter.com/Arolygu_gofal
5. http://www.twitter.com/care_wales
6. https://cssiw.gov.wales/news/newsletters...
7. https://cssiw.gov.wales/news/newsletters...
8. mailto:CIWInformation@llyw.cymru
9. https://arolygiaethgofal.cymru/sut-rydym...
10. mailto:CIWInformation@gov.wales
11. https://careinspectorate.wales/how-we-us...
12. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
13. https://gov.wales/about/welsh-government...

Dear Care Inspectorate Wales,

Thank you so much Ms Manton.

Yours faithfully,
Nikhil Prabhu

Arolygiaeth Gofal Cymru

Diolch i chi am gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) mae'r neges yma
yn gadarnhad ein bod wedi derbyn eich e-bost. Os ydych wedi cysylltu gyda
AGC i gofnodi achos i godi pryder am wasanaeth, dyma'ch cydnabyddiaeth
wrth AGC bydd aelod o'n tîm Cyswllt mewn cysylltiad â chi cyn bo hir.

Nod AGC yw ceisio ymateb i chi o fewn 48 awr, ond os bydd angen i chi
siarad â rhywun ar frys gallwch gysylltu âg AGC ar 0300 7900 126 a dewis
yr opsiwn perthnasol.

Thank you for contacting Care Inspectorate Wales (CIW) this automatic
reply is confirmation we have received your email. If you have contacted
us to raise a concern about a service this is your acknowledgement from
CIW and a member of our Connect team will be in touch with you shortly.

CIW aim to respond to you within 48 hours, but if you do need to speak to
someone urgently you can contact CIW on 0300 7900 126 and select the
relevant option.’ Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi
adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr
angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein
[1]hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich
gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu
gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On
leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses.
The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you
contact the Welsh Government then our [2]Privacy Notice explains how we
use your information and the ways in which we protect your privacy. We
welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in
Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead
to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...