IT team overview

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Carmarthenshire County Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Carmarthenshire Council,

Was hoping to get some information in relation to your IT team. Was hoping to find the following information:
IT team size

IT organizational chart

IT contact details

IT Recruitment spend

Recruitment Agencies used for IT roles

Locations of IT department

Project team and organization chart

Any frameworks used

Many thanks in advance.

Yours faithfully,

Kylie Barnes

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

dangos adrannau a ddyfynnir