IT / Digital Org chart, plans and spend

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Although not legally required to do so, we would have expected Welsh Local Government Association to have responded by now (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Welsh Local Government Association,

Please can you send me a copy of your ICT & Digital organisation chart as well as your Projects and Change/PMO organisation chart.

Please can you send me your IT/Digital Transformation plans for the next few years or what is currently taking place.

Please can you confirm your agency IT/Digital contract spend for FY 20/21 and which agencies were used.

Please can you also provide the above for the consultancies you've used.

Yours faithfully,

Chris Jaffa

enquiries, Welsh Local Government Association

Diolch am eich ymholiad. Anfonir eich neges at swyddog perthnasol WLGA i’w
phrosesu. Byddwn ni’n ceisio ymateb i ymholiadau cyffredinol cyn pen pum
diwrnod gwaith lle bo modd, er y gallai fod angen rhagor o amser ar gyfer
ymholiadau cymhleth.
Thank you for your enquiry. Your email will be forwarded to a relevant
WLGA officer for consideration. Where possible, we seek to respond to
general enquiries within 5 working days, though more complex enquiries may
take longer.
**********************************************************************
Efallai bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges yma. Os nad ydych chi'n
ymwneud â hi yn benodol - nac yn gyfrifol am ei rhoi i'r sawl sydd wedi'i
enwi - chewch chi ddim copïo na throsglwyddo'r neges. Yn y cyfryw achos,
dylech chi ddileu'r neges a rhoi gwybod i'r sawl a'i hanfonodd trwy ebost
yn ddiymdroi. Rhowch wybod i'r anfonwr os nad ydych chi neu'ch cyflogwr yn
gadael i neb anfon negeseuon o'r fath ar y we. Dyw Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru ddim yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw farn, casgliad na
gwybodaeth nad yw'n berthnasol i'w gwaith swyddogol yn y neges yma. Sustem
ebost WLGA fydd yn prosesu pob neges at y cyfeiriad yma neu oddi wrtho ac,
o bosibl, bydd rhywun arall ar wahân i'r sawl sydd wedi’i enwi yn ei
harchwilio.

dangos adrannau a ddyfynnir