Inspection and Maintenance Records for Heol y Forlan, Whitchurch, Cardiff

Janine Griffiths made this Freedom of Information request to Cyngor Caerdydd

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Cardiff Council,

I would like to receive copies of all Highways inspection records, Reports, complaints records and repair works from 1 January 2014 to 7 July 2017.

Yours faithfully,

Janine Griffiths

Cyngor Caerdydd

Annwyl Ms Griffiths

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI10365

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear Ms Griffiths

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI10365

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]

Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

Annwyl Ms Griffiths

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI10365.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol, Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Ms Griffiths

Please find attached a response to your request : FOI10365.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW [Cardiff Council request email]/[email address]