Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywLeigh Richards mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Information About Subject Access Requests (SARs)

Leigh Richards made this Rhyddid Gwybodaeth request to Hywel Dda University Health Board Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Leigh Richards to read a recent response and update the status.

Dear Hywel Dda University Health Board,

Can you please provide answers to the following questions relating to Subject Access Requests (SARs)?
1. How many SARs have been made to the council in the last 12 months?
2. How many SAR requests have gone over the allocated calendar month for responding?
3. How many staff deal with responses?
4. On average how many hours are spent dealing with a SAR?
5. Do you have any software to assist with SAR production?
6.  Who has budget responsibility over the costs & resources required to respond to the SARs? Please provide 
Name:
Title:
Direct Email: 
Direct Phone Number:

Yours faithfully,

Leigh Richards

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.
O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 23 Tachwedd 2022. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.
Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 23 November 2022. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Thank you
Narissa

Narissa Jones
Business Administration Apprentice/Aprentis Busnes

Corporate Offices                           Swyddfeydd Corfforaethol
Ystwyth Building                             Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen                                  Hafan Derwen
St David's Park                                Parc Dewi Sant
Jobswell Road                                 Heol Jobswell
Carmarthen                                      Caerfyrddin
                              SA31 3BB
E-Bost/E-Mail: [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Katie Jenner (Hywel Dda UHB - Senior Corporate Information Officer), Hywel Dda University Health Board

Dear Leigh

Could we please confirm you wish to receive a response from Hywel Dda University Health Board as a NHS Wales Local Health Board, not a council?

Regards

Katie Jenner
Senior Corporate Information Officer/Uwch Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol
Hywel Dda University Health Board/Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David's Park/Parc Dewi Sant
Job's Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB
 
Rhif Ffôn / Telephone Number: 01267 239730 (WHTN 01825 4730)
E-bost: Email: [email address]
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda / Hywel Dda University Health Board is the operational name of Hywel Dda Local Health Board

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywLeigh Richards mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.