I am looking to find out information relating to recruitment specifically in your Accounts and HR teams.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Public Health Wales,

I hope you can help. I am looking to find out information relating to recruitment specifically in your Accounts and HR teams.
The information I require is detailed below:
• How many members of staff are in you Accounts / Finance team?
• Can you provide an organisational chart for this team?
• How many members of staff are in your HR & Recruitment team?
• Can you provide an organisational chart for this team?
• What was your agency spend in 2018 and do you have a predicted spend in 2019? If you could be specific to the Accounts and HR teams that would be preferable.
• What recruitment framework are you part of and what agencies do you use?

Thank you in advance for the information.

Yours faithfully,
Tabitha Davis

General Enquiries (Public Health Wales), Public Health Wales

Diolch am eich ymholiad.
Oherwydd y nifer fawr o negeseuon e-bost yr ydym yn eu derbyn am
Coronafeirws Newydd (COVID-19) ni allwn ymateb yn uniongyrchol i'ch
e-bost.
Mae gwybodaeth am Coronafeirws, gan gynnwys yr hyn y dylech ei wneud os
oes gennych symptomau, a sut y gallwch atal y feirws rhag lledaenu, ar
gael ar ein gwefan.
I ddysgu am yr hyn y dylech ei wneud os ydych chi'n credu bod gennych
symptomau Coronafeirws, defnyddiwch wiriwr symptomau Coronafeirws y GIG.
Os oes gennych bryderon ynghylch eich iechyd a'ch llesiant corfforol neu
feddyliol, ffoniwch NHS 111, Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47, neu'ch
meddyg teulu.
Mae gan NHS UK hefyd gymorth a chefnogaeth ynghylch iechyd meddwl a
llesiant drwy Every Mind Matters.
Neges awtomataidd yw hon.
Yr eiddoch yn gywir,
Tîm cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru

Thank you for your enquiry.

Due to the large volume of emails we are receiving about Novel Coronavirus
(COVID-19) we are unable to respond directly to your email.

Information about Coronavirus, including what to do if you have symptoms,
and how you can prevent the spread of the virus, is available on our
website.

To find out what to do if you think you have symptoms of Coronavirus,
please use the NHS Coronavirus symptom checker.

If you have concerns about your physical or mental health and wellbeing,
please call NHS 111, NHS Direct on 0845 46 47, or your GP.

NHS UK also has help and support around mental health and wellbeing at
Every Mind Matters.

This is an automated message.

Yours sincerely,
Public Health Wales communications team

Lisa Partridge (Public Health Wales - No. 2 Capital Quarter), Public Health Wales

3 Atodiad

Dear Tabitha

 

Please find attached response to your information request.

 

Kind regards

Lisa

 

Lisa Partridge

Rheolwr Risg a Llywodraethu Gwybodaeth, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llawr 3,
Rhif 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd CF10 4BZ

Risk and Information Governance Manager, Public Health Wales NHS Trust,
Floor 3, 2 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff CF10 4BZ

 

Ffôn/Tel: 029 2010 4310 WHTN: 4310    

Ebost/Email: [1][email address]

Rhyngrwyd/Internet: [2]www.iechydcyhoedduscymru.org  /
[3]www.publichealthwales.org

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb
oedi.

We welcome correspondence in Welsh.  We will respond in Welsh without
delay.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.iechydcyhoedduscymru.org/ www.iechydcyhoedduscymru.org
http://www.iechydcyhoedduscymru.org/
3. http://www.publichealthwales.org/ www.publichealthwales.org
http://www.publichealthwales.org/