Head of Education

sean made this Freedom of Information request to Llywodraeth Cymru

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Welsh Government,

I'm looking for names and email address for Head of Education, head of child services, education support manager, education resource manager, education manager in Flintshire, Denbighshire, Conwy, Wrexham, Powys, Gwynedd, Ceredigion & Anglesey or a pyramid structure/ organogram of the education management team of each county

Also the business or finance managers of school clusters (primary/secondary/ SEN) in each north and mid-Wales county

Yours faithfully,

Sean

Llywodraeth Cymru

2 Atodiad

Dear Sean
 
Please find attached your acknowledgement letter with regards to the above
Freedom of Information request.
 
 
Kind regards
Kieran Shaw
Yr Is-adran Llywodraethiant a Chynllunio Busnes Addysg / Education
Business Planning and Governance Division
Y Gyfarwyddiaeth Addysg/The Education Directorate
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Parc Cathays/Cathays Park
Caerdydd/Cardiff
CF10 3NQ
Ffôn/Tel: 03000 253832
Am y newyddion diweddaraf am addysg yng Nghymru dilynwch ni ar Twitter
[1]@LlC_Addysg,  [2]www.facebook.com/addysgcymru, ewch i
[3]www.dysgu.llyw.cymru a thanysgrifiwch i [4]Dysg.  Gallwch hefyd weld
sut mae’r cwricwlwm newydd yn datblygu drwy ddarllen ein blog
[5]https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru.
For all the latest education news in Wales follow us on Twitter
[6]@WG_Education, [7]www.facebook.com/educationwales, go to
[8]www.learning.gov.walesand sign up to [9]Dysg. You can also see how the
new curriculum is developing by reading our blog
[10]https://curriculumforwales.gov.wales.
 
 
 
Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [11]hysbysiad
preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym
yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.
Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government
this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes
the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [12]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. https://twitter.com/LlC_Addysg
2. http://www.facebook.com/addysgcymru
3. http://www.dysgu.llyw.cymru/
4. http://learning.gov.wales/dysg-newslette...
5. https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/
6. https://twitter.com/WG_Education
7. http://www.facebook.com/educationwales
8. http://www.learning.gov.wales/
9. http://learning.gov.wales/dysg-newslette...
10. https://curriculumforwales.gov.wales/
11. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
12. https://gov.wales/about/welsh-government...

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Good morning Sean

Please See attached reply to your request

Kind regards
Kieran Shaw
Yr Is-adran Llywodraethiant a Chynllunio Busnes Addysg / Education Business Planning and Governance Division
Y Gyfarwyddiaeth Addysg/The Education Directorate
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Parc Cathays/Cathays Park
Caerdydd/Cardiff
CF10 3NQ
Ffôn/Tel: 03000 253832

dangos adrannau a ddyfynnir