Future Generations Commissioner Office Costs

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear Welsh Government,

Can you provide an annual breakdown of the office costs of the Older People’s Commissioner for Wales, Children’s Commissioner for Wales and Future Generations Commissioner for Wales since they were all established?

Yours faithfully,

Jonathan Edwards

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Please see an acknowledgement of your FOI enquiry.

 

 

Ian Turner

Government Business Team/Tîm Busnes y Llywodraeth
Health and Social Services Group/Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Welsh Government/Llywodraeth Cymru

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...

Llywodraeth Cymru

1 Atodiad

Dear Jonathan Edwards

 

Please find enclosed a response to you freedom of information request.

 

Kind regards

Cofion cynnes

Gethin Edwards

Rhagenwau: ef/iddo / Pronouns: he/him
Gofalwyr Di-dâl a Hawliau Pobl Hŷn /  Unpaid Carers and Older People’s
Rights
Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio / Social Services
and Integration Directorate
Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services
Group
Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Hapus i gyfathrebu yn y Gymraeg neu Saesneg / Happy to communicate in
Welsh or English.

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...