Freedom of Information

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Bangor University,

I would like to request further information about the University’s cleaning and security services.
Please can the University indicate whether either of their cleaning and security services are contracted out, or delivered in-house. If both or either service are contracted out, please provide the following details for each outsourced contract (in excel format):
• Contract name
• Contract start date
• Contract end date
• If there is the potential to extend the contract beyond the end date, and if so, by how many years
• Annual contract value
• Name of the current contractor
• The contact details of the person responsible for procuring the services
Yours faithfully,

A Schulten

Information Compliance Shared mailbox, Bangor University

Diolch am eich neges. Mae staff y Brifysgol yn gweithio o adref ar hyn o
bryd, ac oherwydd hynny, y dull gorau o gysylltu â ni fydd drwy e-bost.
Byddwn yn ymateb mor fuan â phosib i'ch ymholiad.

 

Ar gyfer ymholiadau'r Iechyd a Diogelwch cysylltwch â
[1][email address]

 

Ar gyfer ymholiadau’r Mewnfudo cysylltwch â [2][email address]

 

Ar gyfer ymholiadau sy’n gysylltiedig â Rhyddid Gwybodaeth cysylltwch â
[3][Bangor University request email]

 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â chwynion cysylltwch â
[4][email address]

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud ag apeliadau academaidd cysylltwch  â 
[email address]

 

 

Diolch,

Gwenan

 

 

Thank you for your message. The University's staff are currently working
from home and therefore the best way to contact us is by e-mail. We will
respond to your enquiry as quickly as possible.

 

For Health and Safety enquiries, please contact
[5][email address]

 

For enquiries relating to Immigration, please contact
[6][email address]

 

For enquiries relating to Freedom of Information, please contact
[7][Bangor University request email]

 

For enquiries relating to Complaints, please contact
[8][email address]

 

For enquiries relating to Academic Appeals, please contact
[9][email address]

 

Thank you.

 

 

Gwenan

 

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg

You are welcome to contact the University in Welsh or English

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys
deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y
cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon
trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges.
Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio,
cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu
safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn
cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod
y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn
ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr
e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae
rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is
solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this
email in error, please notify the sender immediately and delete this
email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain
or disclose any information contained in this email. Any views or opinions
are solely those of the sender and do not necessarily represent those of
Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly
stated in the body of the text of the email, this email is not intended to
form a binding contract - a list of authorised signatories is available
from the Bangor University Finance Office.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[Bangor University request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[Bangor University request email]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[email address]

Information Compliance Shared mailbox, Bangor University

Our Ref. FOI2042

 

Dear A Schulten,

 

Further to your request for information, the University's response is
below:

 

As the University’s Cleaning and Security Services are in-house we do not
have any information to answer your request.

 

Please note that the University has a formal complaints procedure. If you
are unhappy with the service you have received in relation to your request
and wish to make a complaint or request a review of our decision you
should write to the University’s Governance & Compliance Office in the
first instance ([1][Bangor University request email]) explaining the grounds
for your complaint. In line with guidance from the Information
Commissioner’s Office, an appeal request must be submitted within two
months of the University’s final response to this Freedom of Information
Act request.

 

Kind regards,

Compliance Team

 

[2][IMG] Tîm Cydymffurfio Compliance Team

Llywodraethu a Chydymffurfio Governance and Compliance

Gwasanaethau Corfforaethol Corporate Services

E-bost: Email:
[3][Bangor University request email] [9][Bangor University request email]

Prifysgol Bangor, Bangor, Bangor University, Bangor,
Gwynedd, LL57 2DG Gwynedd, LL57 2DG

Elusen Gofrestredig: Rhif 1141565 Registered Charity: No. 1141565

[4][IMG][5]@prifysgolbangor [10][IMG][11]@BangorUni
[6][IMG][7]/PrifysgolBangor [12][IMG][13]/BangorUniversity

[8]FfRhA Aur [14]TEF Gold

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Compliance Team,

Thank you for your response to the provision of services at the University.

Yours sincerely,

A Schulten