FOI Request: Number of Job Descriptions with Language Requirements

Rebecca Davies made this Rhyddid Gwybodaeth request to Sports Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru as part of a batch sent to 15 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear FOI Officer,

Please could you provide me with the following information for your organisation:

The number of full-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh Essential' on the job description
The number of part-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh Essential' on the job description
The number of full-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh Desirable' on the job description
The number of part-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh Desirable' on the job description
The number of full-time posts (permanent and fixed term) that have no language skill requirement included on the job description
The number of part-time posts (permanent and fixed term) that have no language skill requirement included on the job description

Many thanks

Yours faithfully,

Rebecca

Ceri Twohey, Sports Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru

3 Atodiad

Dear Rebecca

 

Thank you for your request which we received Tuesday.

 

We will respond as soon as possible, but certainly within 20 working days.

 

Regards

 

Ceri Twohey
Finance Officer - Sales Ledger | Swyddog Cyllid
Sport Wales | Chwaraeon Cymru
Sophia Gardens | Gerddi Sophia
Cardiff | Caerdydd
CF11 9SW

 

Tel | Ffôn: +44 (0)29 2033 8243
Twitter: @TWO2HEY
[1]ceri.twohey@sport.wales
[2]www.sport.wales | [3]www.chwaraeon.cymru

 

Explore our ambitious journey to 2026 with our new Community Sport
[4]website
Cyfle i weld ein siwrnai at 2026 gyda’n [5]gwefan Chwaraeon Cymunedol

 

 

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Ceri Twohey, Sports Wales / Cyngor Chwaraeon Cymru

7 Atodiad

Hi Rebecca

 

Our response to your request is as follows:

 

The number of full-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh
Essential' on the job description - 3

The number of part-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh
Essential'  on the job description - 2

The number of full-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh
Desirable'  on the job description - 89

The number of part-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh
Desirable' on the job description - 38

The number of full-time posts (permanent and fixed term) that have no
language skill requirement included on the job description - 34

The number of part-time posts (permanent and fixed term) that have no
language skill requirement included on the job description - 17

 

Please note that it is now Sport Wales policy for all job descriptions to
have a minimum of ‘Welsh Desirable’ on all advertised roles.

 

Regards

Ceri

 

 
Ceri Twohey
Finance Officer ‑ Sales Ledger  |  Swyddog Cyllid
Sport Wales | Chwaraeon Cymru
Sophia Gardens | Gerddi Sophia
Cardiff | Caerdydd
CF11 9SW
 
Tel | Ffôn:  [1]+44 (0)29 2033 8243
:  @TWO2HEY
[2]ceri.twohey@sport.wales
[3]www.sport.wales  |  [4]www.chwaraeon.cymru
 
 
We welcome correspondonces in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.
​Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
 
Could your sports club benefit from a National Lottery grant?
[5]Find out more  about the £1,500 you could apply for though our Community Chest scheme.
 
Fedr eich clwb chwaraeon chi elwa o grant gan y Loteri Genedlaethol?
[6]Rhagor o wybodaeth  am y £1,500 y gallech wneud cais amdanon drwy ein Gist Gymunedol.
 
[7][IMG]
The information included in this email and any attachments is confidential. If received in error, please notify the sender and delete it immediately. 
Disclosure to any party other than the addressee, whether inadvertent or otherwise, is not intended to waive confidentiality. 
Sport Wales may monitor and record all emails for quality control and training purposes. 
Except where this email is sent in the usual course of our business, the views expressed in this email are those of the sender and not of Sport Wales.  
Neither Sport Wales or sender accept any responsibility for viruses, it is your responsibility to ensure you check this email and any attachments for the presence of viruses.

Sport Wales is the brand name of the Sports Council for Wales whose registered office is at Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW, 
and is a company incorporated by Royal Charter and registered in England and Wales with company registration number: RC000579.
Mae unrhyw wybodaeth a geir yn yr e‑bost hwn, ac unrhyw atodiadau, yn gyfrinachol.  
Os derbyniwch yr e‑bost hwn mewn camgymeriad, rhowch wybod i’r anfonwr os gwelwch yn dda a’i ddileu ar unwaith.  
Nid yw datgelu i unrhyw un ar wahân i’r sawl y cyfeirir yr e‑bost ato, boed yn ddamweiniol neu fel arall, yn ildio cyfrinachedd yn fwriadol.  
Efallai y bydd Chwaraeon Cymru’n monitro ac yn cofnodi’r holl e‑byst ar gyfer rheoli ansawdd ac at ddibenion hyfforddi.  
Ac eithrio pan anfonir yr e‑bost hwn fel rhan o’n gwaith a’n busnes arferol, mae’r safbwyntiau a fynegir yn yr e‑bost hwn yn perthyn i’r anfonwr ac nid i Chwaraeon Cymru. 
Nid yw Chwaraeon Cymru na’r anfonwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am firysau a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwirio’r e‑bost hwn ac unrhyw atodiadau am bresenoldeb firysau.

Chwaraeon Cymru yw enw brand Cyngor Chwaraeon Cymru ac mae ei gyfeiriad swyddfa cofrestredig yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW. 
Mae’n gwmni sydd wedi’i ymgorffori gan Siarter Brenhinol ac mae’n gofrestredig yng Nghymru ac yn Lloegr a’i rif cofrestru fel cwmni yw: RC000579.

dangos adrannau a ddyfynnir