Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywAndrew Reeves mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Expense Policy

We're waiting for Andrew Reeves to read recent responses and update the status.

Dear Sianel Pedwar Cymru / Channel Four Wales,

Please can you provide me with a copy of S4C expenses policy & guidelines to staff & senior management.

Yours faithfully,

Andrew Reeves

Catrin Young, Sianel Pedwar Cymru

Diolch am eich e-bost. Rwyf allan o'r swyddfa ar hyn o bryd. Byddaf nôl ar
Ddydd Mercher 16 Hydref. Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â
angharad.rees@s4c.cymru

 

Thank you for your emial. I will be out of the office until Wednesday 16
October. If you have an urgent enquiry, please contact
angharad.rees@s4c.cymru

 

Diolch

Thank you

Catrin Young, Sianel Pedwar Cymru

4 Atodiad

Dear Andrew Reeves,

 

I write to acknowledge receipt of your email sent on 14th October, 2019.

 

The Freedom of Information Act 2000 (the "Act") requires S4C to respond to
requests for information within twenty (20) working days, which in this
case would be the 11th November, 2019.

 

However, the Act does allow for the extension of the time to respond in
certain circumstances, if for example further explanation of the request
is required, or for other reasons as detailed in the Act.

 

I will contact you again once I have had an opportunity to consider your
request.

 

Yours sincerely,

 

Iestyn Morris

 

Pennaeth Cyfreithiol a Busnes                        

Head of Legal and Business

s4c.cymru
[1]Facebook  [2]Twitter  [3]Instagram
Canolfan S4C Yr Egin
Caerfyrddin Carmarthen Cymru Wales SA31 3EQ

[4]cid:image007.png@01D585BC.91940340

Pwyllwch! Oes wir angen printio'r ebost yma?
Think! Do you really need to print this email?

Mae croeso i chi gysylltu ag S4C yn y Gymraeg, ac os byddwch chi’n gwneud
hynny byddwn yn ateb yn y Gymraeg ac ni fydd oedi oherwydd hynny.
You are welcome to contact S4C in Welsh, and if you do so we will respond
in Welsh and this will not lead to any delays.

Gall yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrtho gynnwys
gwybodaeth sy'n freintiedig yn gyfreithiol a/neu'n gyfrinachol ac os nad
chi yw'r sawl y cyfeiriwyd yr e-bost ato, yna a wnewch chi ein hysbysu o
hyn cyn gynted â phosib a'i ddileu os gwelwch yn dda. Barn neu
safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn yr e-bost hwn ac unrhyw
atodiadau ac nid ydynt yn adlewyrchu o anghenraid rai S4C. Mae S4C yn
cadw’r hawl i fonitro a chadw cofnod o ebyst am unrhyw bwrpas a ganiateir
gan ddeddfwriaeth gyfredol. Caiff unrhyw ebost a ddanfonir at S4C ei gadw
ar weinydd a gwasanaethau storfa cwmwl S4C a’i brosesu yn unol â Pholisi
Gwarchod Data S4C y gellir gofyn am gopi ohono drwy ebostio data@s4c.cymru
This e-mail and any files attached may contain legally privileged and/or
confidential information and if you are not the addressee, then please
notify us as soon as possible and delete them. The views and opinions
expressed in this e-mail and any attachments are the author's own and do
not necessarily reflect those of S4C. S4C reserves the right to monitor
and/or record emails for any purpose allowed by prevailing legislation.
Any email received by S4C will be stored on its server and/or S4C’s cloud
based storage and processed in accordance with the S4C Data Protection
Policy a copy of which can be requested by emailing data@s4c.cymru

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/s4c/
2. https://twitter.com/S4C/
3. https://www.instagram.com/s4c/
4. http://s4c.cymru/

Iestyn Morris, Sianel Pedwar Cymru

1 Atodiad

Dear Mr Reeves

 

Please find attached a PDF copy of S4C’s travel and subsistence policy as
requested.

 

Yours sincerely

 

Iestyn Morris

Head of Legal and Business

 

Sent from [1]Mail for Windows 10

 

References

Visible links
1. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywAndrew Reeves mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.