Dear Dyfed Powys Police,

I would like to know if it is possible to ask what impact on the environment Dyfed-Powys police makes during the course of an average year expressed in how much weight of carbon is emitted broken down by department?

Yours faithfully,

Harry Hayfield

Heddlu Dyfed-Powys

Diolch am eich e-bost sydd wedi’i dderbyn gan yr Uned Rhyddid Gwybodaeth
yn Heddlu Dyfed-Powys. Bydd yn cael ei ystyried a’i weithredu fel y bo’n
briodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r mater hwn,
mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Rhyddid Gwybodaeth ar 01267 226596.

Thank you for your e-mail which has been received by the Freedom of
Information Unit at Dyfed Powys Police and will be considered and actioned
as appropriate. Should you have any queries in respect to this matter then
please feel free to contact the Freedom of Information Unit on 01267
226596.

A oeddech chi’n gwybod bod modd cyrchu gwybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed
Powys drwy Gynllun Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Dyfed-Powys? Mae’r
ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

Did you know you can access information about Dyfed Powys Police via the
Dyfed Powys Police Publication Scheme and the Dyfed Powys Police
Disclosure Log? Both are available via the below links:

[1]www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/freedom-of-information-unit/

[2]www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/requests-and-responses-disclosure-log/

References

Visible links
1. http://www.dyfed-powys.police.uk/en/abou...
2. file:///tmp/www.dyfed-powys.police.uk/en/about-us/guide-to-information/requests-and-responses-disclosure-log/

FOI, Heddlu Dyfed-Powys

2 Atodiad

SWYDDOGOL OFFICIAL

Dear Sir/Madam,

 

Reference No: 1029/2019

 

I write in connection with your request for information dated the 14^th
December 2019 and received in the FOI Unit on the same date regarding
environmental impact of Dyfed-Powys Police.

 

This request is being handled under the Environmental Information
Regulations Act 2004.

 

I can confirm that Dyfed-Powys Police does hold part of the information
relevant to your request. A copy of the information held is attached.

 

If you are unhappy with the way your request for information has been
handled, you can request a review by writing to the freedom of information
unit address supplied on the attached appeal process document.

 

If you remain dissatisfied with the handling of your request or complaint
you have a right to appeal to the Information Commissioner at:

 

The Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane,
Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Telephone:      0303 123 1113

Or:                   01625 545745

Website:          [1]www.ico.org.uk

 

There is no charge for making an appeal.

 

I would like to take this opportunity to thank you for your interest in
Dyfed-Powys Police.

 

Yours sincerely,

 

Nicola Barresi

Swyddog Rhyddid Gwybodaeth - Freedom of Information Officer

Uned Rhyddid Gwybodaeth - Freedom of Information Unit

Pencadlys Heddlu - Dyfed-Powys Police Headquarters

Caerfyrddin - Carmarthen

Ffon/Tel: 01267 222020

e-bost/e-mail - [2][Dyfed Powys Police request email]

 

Dyfed-Powys Police provides you the right to request a re-examination of
your case under its review procedure (copy enclosed). If you decide to
request such a review and having followed the Force’s full process you
are still dissatisfied, then you have the right to direct your comments to
the Information Commissioner who will give it consideration.

 

SWYDDOGOL OFFICIAL

 

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

References

Visible links
1. http://www.ico.org.uk/
2. mailto:[Dyfed Powys Police request email]