Debt Recovery Services /Solicitors firm

Ed Boyce made this Rhyddid Gwybodaeth request to Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Information Commissioner's Office,

Debt Recovery Services /Solicitors firm J E Baring & Co

1. Has the ICO received any complaints concerning J E Baring & Co solicitors firm and/or their companies.
2. J E Baring & Co Ltd
3. J E Baring Ltd

Yours faithfully,

Ed Boyce

icoaccessinformation, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Thank you for contacting the Information Commissioner’s Office. We confirm
that we have received your correspondence.

If you have made a request for information held by the ICO we will contact
you as soon as possible if we need any further information to enable us to
answer your request. If we don't need any further information we will
respond to you within our published, and statutory, service levels. For
more information please visit:

[1]https://ico.org.uk/about-the-ico/our-inf...

If you have raised a new information rights concern - we aim to send you
an initial response and case reference number within 30 days.

If you are concerned about the way an organisation is handling your
personal information, we will not usually look into it unless you have
raised it with the organisation first. For more information please see our
webpage ‘raising a concern with an organisation’ (go to our homepage and
follow the link ‘for the public’). You can also call the number below.

If you have requested advice - we aim to respond within 14 days. 

If your correspondence relates to an existing case - we will add it to
your case and consider it on allocation to a case officer.

Copied correspondence - we do not respond to correspondence that has been
copied to us.

For more information about our services, please see our webpage ‘Service
standards and what to expect' (go to our homepage and follow the links for
‘Report a concern’ and ‘Service standards and what to expect'). You can
also call the number below.

For information about what we do with personal data see our [2]privacy
notice.

If there is anything you would like to discuss with us, please call our
helpline on 0303 123 1113.

Yours sincerely

The Information Commissioner’s Office

Our newsletter

Details of how to sign up for our monthly e-newsletter can be found
[3]here.

Twitter

Find us on Twitter [4]here.

 

References

Visible links
1. https://ico.org.uk/about-the-ico/our-inf...
2. https://ico.org.uk/global/privacy-notice/
3. https://ico.org.uk/about-the-ico/news-an...
4. http://www.twitter.com/ICOnews

ICO Casework, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

1 Atodiad

2 March 2021 

Case Reference: IC-91139-L3M7 

Dear E Boyce

Please find attached correspondence regarding your Freedom of Information
request of 7 February 2021.

Yours sincerely,

Asad Khaliq  
Lead Information Access Officer 
Information Commissioner's Office

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire SK9 5AF
T. 0330 313 1783 [1]ico.org.uk [2]twitter.com/iconews
Please consider the environment before printing this email.
For information about what we do with personal data see our privacy notice
at [3]www.ico.org.uk/privacy-notice.

References

Visible links
1. https://ico.org.uk/
2. https://twitter.com/iconews
3. https://www.ico.org.uk/privacy-notice

Dear ICO Casework,

The ICO answer is inconclusive with evidence. Are you saying you did not receive any complaints in 2020 / 2021 and that the ICO did not send to J E BARING & Co DPR Z1842250 a notice in January 2021 that complaints had been lodged with the ICO about the way their organisation processes personal data and gave them 28 days to rectify these complaints.

What actions have the ICO taken after sending out this notice if and when the ICO notice of complaint has been ignored?

Yours sincerely,

Ed Boyce

icocasework, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

To read this email in English click [1]here

I darllen yr ebost yn y Gymraeg, cliciwch [2]yma

Thank you for contacting the Information Commissioner’s Office. We confirm
that we have received your correspondence. During the Coronavirus
pandemic, please see our [3]website for updates on the service you can
expect from us during this time.  You can also call us on 0303 123 1113 or
contact us via live chat. 

 
If you have asked us for advice - we will respond within 14 days. While
you wait, you should regularly check our [4]website for relevant
guidance, as we are updating this all the time. You should also read our
[5]GDPR myth busting blogs. If you have raised a question that we have
answered on our website, we may respond by sending you a link to it.  But
we will do our best to provide you with the information you need.
 
If you have made a new complaint - we’re unlikely to look into it unless
you have raised it with the [6]responsible organisation (for a data
protection complaint) or the [7]responsible public authority (for a
freedom of information complaint) first. Please make sure you have sent
us a copy of their final response to you. We will assign your complaint to
a case officer as soon as we can, and they will contact you in due
course. 

If your correspondence relates to an existing case - we will add it to
your case and consider it on allocation to a case officer. If you believe
we have either failed to take appropriate steps to respond to your data
protection complaint, or we do not provide you with information about the
progress or outcome of your complaint within the next three months, you
may be able to apply to the [8]First-tier Tribunal to require us to
respond to your complaint or to provide you with information about its
progress.
 
If you represent an organisation and you are reporting a personal data
breach under the GDPR or the Data Protection Act 2018 - we aim to contact
you within seven days to confirm receipt and to provide you with a case
reference number. If you want advice urgently, you should telephone our
helpline on 0303 123 1113. If we consider the incident is minor or you
have indicated that you do not consider it meets the threshold for
reporting, you may not receive a response from us, or we may respond by
sending you a link to the relevant part of our guidance. You can find out
more about [9]data breach reporting on our website.

Where a significant cyber incident occurs, you may also need to report
this to the National Cyber Security Centre (the NCSC). To help you decide,
you should read the NCSC’s guidance about their role and the type of
incidents that you should consider reporting.  

Incidents that might lead to a heightened risk of individuals being
affected by fraud, should be reported to Action Fraud – the UK’s national
fraud and cybercrime reporting centre. If your organisation is in
Scotland, then reports should be made to Police Scotland.

If you are a Communications Service Provider reporting a security breach
under the Privacy and Electronic Communications Regulations – you will
need to report the security breach via this [10]secure portal.

If you represent an organisation and are reporting a potential incident
under the NIS Directive - we will contact you as soon as we can. You can
find out more about the [11]NIS Regulations on our website.

If you represent an organisation and you are reporting a security breach
within the definition of the eIDAS regulation – we will contact you as
soon as we can. You can find out more about the [12]eIDAS regulation on
our website.

If you have reported spam email – we are unlikely to need to contact you
again, unless we need more information to help with our investigations. We
publish details about the [13]action we've taken on nuisance messages on
our website.
 
If you have asked for information you think we might hold - we will
contact you if we need any more information to help us respond. Otherwise,
we will respond within our [14]public and statutory service levels.
 
If you have only copied your correspondence to us - we will not respond.
 
There is more information on our [15]service standards and what to expect
webpage. You can also call 0303 123 1113. We welcome calls in Welsh on
0330 414 6421. You can also contact us on [16]live chat.
 
For information about what we do with personal data please see our
[17]privacy notice.
 
Yours sincerely
 
The Information Commissioner’s Office
 
Our newsletter
You can [18]sign up to our monthly e-newsletter
 
 
Pwnc: Mae’ch neges ebost wedi dod i law

Diolch yn fawr ichi am gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Yn
ystod y pandemig Coronafeirws, gweler [19]ein gwefan am ddiweddariadau ar
y gwasanaeth sydd ar gael i’r cyhoedd ar hyn o bryd. Hefyd, mae’n bosib
ein ffonio ar 0303 123 1113, neu gysylltu â ni trwy sgwrs fyw.

Os ydych wedi gofyn am gyngor – byddwn yn ymateb o fewn 14 diwrnod. Tra
byddwch yn aros, dylech edrych yn rheolaidd ar ein [20]gwefan i chwilio am
ganllawiau perthnasol, gan eu bod yn cael eu diweddaru drwy’r amser. Hefyd
dylech ddarllen ein [21]blogiau ynghylch mythau’r GDPR. Os ydych wedi codi
cwestiwn sydd wedi’i ateb ar ein gwefan, mae’n bosibl y byddwn yn ymateb
drwy anfon dolen atoch i gysylltu â’r ateb.  Ond fe wnawn ein gorau glas i
roi’r wybodaeth angenrheidiol ichi

Os ydych wedi gwneud cwyn newydd – dydyn ni ddim yn debygol o edrych i
mewn iddo oni bai eich bod wedi’i godi’n gyntaf gyda’r [22]sefydliad
cyfrifol (cwyn am ddiogelu data) neu’r [23]awdurdod cyhoeddus cyfrifol
(cwyn am ryddid gwybodaeth). Gofalwch eich bod wedi anfon copi aton ni o’u
hymateb terfynol ichi. Byddwn yn rhoi’ch achos i swyddog achosion cyn
gynted ag y gallwn, a bydd y swyddog yn cysylltu â chi maes o law.

Os yw’ch gohebiaeth yn ymwneud ag achos sydd eisoes yn bod - byddwn yn ei
hychwanegu at eich achos ac fe gaiff ei hystyried ar ôl cael ei dyrannu i
swyddog achosion. Os ydych yn credu ein bod ni naill ai wedi methu cymryd
camau priodol i ymateb i'ch cwyn diogelu data, neu heb ddarparu gwybodaeth
ichi am gynnydd neu ganlyniad eich cwyn o fewn y tri mis nesaf, efallai y
byddwch yn gallu gwneud cais i'r [24]Tribiwnlys Haen Gyntaf i’w gwneud yn
ofynnol inni ymateb i'ch cwyn neu ddarparu gwybodaeth ichi am gynnydd eich
cwyn.

 
Os ydych yn cynrychioli sefydliad a’ch bod yn rhoi gwybod am drosedd data
personol o dan y GDPR neu Ddeddf Diogelu Data 2018 – rydym yn anelu at
gysylltu â chi o fewn saith niwrnod calendr i gadarnhau bod eich neges
wedi dod i law ac i roi rhif cyfeirnod achos ichi. Os oes arnoch eisiau
cyngor ar frys, dylech ffonio’n llinell gymorth ar 0303 123 1113. Os ydym
o’r farn bod y digwyddiad yn un mân neu os ydych chi wedi nodi nad ydych
o’r farn bod y digwyddiad yn cyrraedd y trothwy i roi gwybod amdano, mae’n
bosibl na chewch ymateb gennym, neu efallai y byddwn yn ymateb drwy anfon
dolen atoch i gysylltu â’r rhan berthnasol o'n canllawiau. Cewch ragor o
wybodaeth am [25]roi gwybod am droseddau data ar ein gwefan.

Pan fo digwyddiad seibr arwyddocaol yn digwydd, mae’n bosibl y bydd angen
ichi roi gwybod amdano hefyd i’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol
(yr NCSC). I’ch helpu i benderfynu, dylech ddarllen canllawiau’r NCSC ar
eu rôl a’r math o ddigwyddiadau y dylech ystyried rhoi gwybod amdanyn nhw.

Dylai digwyddiadau a allai arwain at risg uwch y bydd twyll yn effeithio
ar unigolion gael eu cyfleu i Action Fraud – sef canolfan genedlaethol y
Deyrnas Unedig ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a seiberdroseddau. Os yw eich
sefydliad yn yr Alban, yna i Heddlu’r Alban y dylech chi roi gwybod.

Os ydych yn Ddarparwr Gwasanaethau Cyfathrebu sy’n rhoi gwybod am dor
diogelwch o dan y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig – bydd
angen ichi roi gwybod am y tor diogelwch drwy’r [26]porth diogel hwn.

Os ydych yn cynrychioli sefydliad a’ch bod yn rhoi gwybod am ddigwyddiad
posibl o dan Gyfarwyddeb yr NIS – byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y
gallwn. Cewch ragor o wybodaeth am [27]Reoliadau’r NIS ar ein gwefan.

Os ydych yn cynrychioli sefydliad a’ch bod yn rhoi gwybod am dor diogelwch
o fewn y diffiniad yn Rheoliad eIDAS – byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted
ag y gallwn. Cewch ragor o wybodaeth am [28]Reoliad eIDAS ar ein gwefan.

Os ydych wedi rhoi gwybod am ebost sbam – mae’n annhebygol y bydd angen
inni gysylltu â chi eto, oni bai bod arnon ni angen rhagor o wybodaeth i
helpu yn ein hymchwiliad. Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am [29]y camau
rydyn ni wedi’u cymryd ynghylch negeseuon niwsans ar ein gwefan.

Os ydych wedi gofyn am wybodaeth yr ydych yn credu ei bod gennyn ni –
byddwn yn cysylltu â chi os bydd arnom angen rhagor o wybodaeth i’n helpu
i ymateb. Fel arall, byddwn yn ymateb ichi o fewn ein [30]lefelau
gwasanaeth statudol a chyhoeddus. 

Os ydych wedi anfon copi o’ch gohebiaeth aton ni ond dim byd arall –
fyddwn ni ddim yn ymateb.

Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen gwe [31]safonau gwasanaeth a beth
i’w ddisgwyl. Gallwch ffonio hefyd ar 0330 414 6421, neu yn Saesneg ar
0303 123 1113. Gallwch gysylltu â ni hefyd i gael [32]sgwrs fyw.

I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler
ein [33]hysbysiad preifatrwydd. 

Yn gywir

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Ein cylchlythyr

Gallwch [34]gofrestru i gael ein e-gylchlythyr misol

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/foiextract20210303-31483-a1sg0n#English
2. file:///tmp/foiextract20210303-31483-a1sg0n#Gymraeg
3. https://ico.org.uk/global/data-protectio...
4. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
5. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
6. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
8. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
11. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
12. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
13. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
14. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
15. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
16. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
17. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
18. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
19. https://ico.org.uk/global/data-protectio...
20. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
21. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
22. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
23. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
24. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
25. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
26. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
27. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
28. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
29. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
30. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
31. http://ico.org.uk/about_us/how_we_work/s...
32. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
33. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
34. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Gadawodd Ed Boyce anodiad ()

Have the ICO made a mistake or are they concealing information?

Gadawodd Ed Boyce anodiad ()

ICO Data protection register number : ZA924573

Date registered: 3 March 2021
Registration expires: 2 March 2022

Payment tier: Tier 1

Data controller: J E Baring Ltd

Address: 1st Floor 63-64 Hatton Gardens, Holborn, London, EC1N 8LE

Gadawodd Ed Boyce anodiad ()

ICO Data protection register number: Z1842250

Date registered: 25 August 2009

Registration expires: 24 August 2021

Payment tier: Tier 1

Data controller: JE BARING & CO

Address: FIRST FLOOR 63-66 HATTON GARDEN, LONDON, EC1N 8LE

Gadawodd Ed Boyce anodiad ()

It also appears (thanks to another FOI request) that J E Baring & Co Ltd their previous dissolved company incorporated on 23 Jan 2013 - 29 Mar 2016 was never regulated by the SRA or received an SRA ID number.

Nor authorised by the FCA or regulated by the SRA to carry out debt recovery work, so why would an inaccurate solicitors partnership SRA ID 48559 instead of SRA 46559 appear on their 'Debt Recovery The Protocol' and 'Debt Recovery Fees and Procedures' leaflets, until very recently, that has been altered to reflect the SRA ID number 666652 for their SRA registered company J E Baring Ltd incorporated 8 Aug2019 (although this SRA ID still contains an extra digit 6666552 ) ?

Gadawodd Ed Boyce anodiad ()

J E BARING & CO
63-66 Hatton Garden, London, EC1N 8LE
Company Type Non-limited Business
Company No: 3483212
ACTIVE
Senior Executive MR ALLAN HOOPER
Position
Manager
https://companycheck.co.uk/nonLimitedCom...

Dear Information Commissioner's Office,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Information Commissioner's Office's handling of my FOI request 'Debt Recovery Services /Solicitors firm'.

Clarification was sought on 3 March 2021 but no reply from the ICO, please provide the information.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://www.whatdotheyknow.com/request/d...

Yours faithfully,

Ed Boyce

icoaccessinformation, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Thank you for contacting the Information Commissioner’s Office. We confirm
that we have received your correspondence.

If you have made a request for information held by the ICO we will contact
you as soon as possible if we need any further information to enable us to
answer your request. If we don't need any further information we will
respond to you within our published, and statutory, service levels. For
more information please visit:

[1]https://ico.org.uk/about-the-ico/our-inf...

If you have raised a new information rights concern - we aim to send you
an initial response and case reference number within 30 days.

If you are concerned about the way an organisation is handling your
personal information, we will not usually look into it unless you have
raised it with the organisation first. For more information please see our
webpage ‘raising a concern with an organisation’ (go to our homepage and
follow the link ‘for the public’). You can also call the number below.

If you have requested advice - we aim to respond within 14 days. 

If your correspondence relates to an existing case - we will add it to
your case and consider it on allocation to a case officer.

Copied correspondence - we do not respond to correspondence that has been
copied to us.

For more information about our services, please see our webpage ‘Service
standards and what to expect' (go to our homepage and follow the links for
‘Report a concern’ and ‘Service standards and what to expect'). You can
also call the number below.

For information about what we do with personal data see our [2]privacy
notice.

If there is anything you would like to discuss with us, please call our
helpline on 0303 123 1113.

Yours sincerely

The Information Commissioner’s Office

Our newsletter

Details of how to sign up for our monthly e-newsletter can be found
[3]here.

Twitter

Find us on Twitter [4]here.

 

References

Visible links
1. https://ico.org.uk/about-the-ico/our-inf...
2. https://ico.org.uk/global/privacy-notice/
3. https://ico.org.uk/about-the-ico/news-an...
4. http://www.twitter.com/ICOnews

Dear Information Commissioner's Office,

By way of explanation as to why an internal review has been requested please view the following link where it appears that £40,000 of public funds had been awarded but the precise legal entity that has recieved funds has been concealed. There appears to be multiple variants of the "trading name" being used and several legal entities; a partnership, a non-trading dissolved limited company, a trading limited company and a non-limited business.

It is also confusing and non-transparent to be awarded public funds via a contract if there is no actual contract in place.

MBC Legal Fees Contract - J E Baring & Co CA29830
https://www.whatdotheyknow.com/request/m...

Yours faithfully,

Ed Boyce